ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

งาน 15 ปี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ “แหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม และเทคโนโลยี”


มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 15 ปี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ "แหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม และเทคโนโลยี" ในวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมภายในงานอธิเช่น การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การศึกษาไทยยุคใหม่ในโลกแห่งเทคโนโลยี” โดย รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ การบรรยาย เรื่อง “หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานเกณฑ์ ว.13 และ ว.17 พร้อมด้วยการฝึกปฏิบัติการการเขียน ผลงานทางวิชาการ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ กรรมการมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ การบรรยาย เรื่อง “หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานเกณฑ์ ว.13 และ ว.17 พร้อมด้วยการฝึกปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ” การบรรยาย เรื่อง “การจัดทำนวัตกรรมเพื่อขอผลงานทางวิชาการแบบหวังผล” โดย ดร.สิริกาญจน์ ธนวุฒิพรพินิต ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และคณะ พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ มอบรางวัลไทรทอง ณ ห้องสัตตบงกช รวมทั้งพิธีเปิดอาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง

นอกจากนี้ ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบโล่เกียรติยศ ผู้ทำคุณประโยชน์ รางวัลคนดีของสังคม เช่น

แท็กซี่ใจบุญ idol D สังคมไทย คุณสุวรรณฉัตร พรหมชาติ เจ้าของฉายา"แท็กซี่ใจบุญ" เข้ารับโล่รางวัล คนดีของสังคม ด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ประเภทบุคคล

รายการตู้ ปณ.ข่าว 3 รับโล่รางวัล "คนดีของสังคม" ด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ประเภทสื่อมวลชน

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับโล่รางวัล "คนดีของสังคม" ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

รายการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน รับโล่รางวัล "คนดีของสังคม" ด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

ทรูปลูกปัญญา รับโล่รางวัล "คนดีของสังคม" ในฐานะสื่อมวลชนด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค รับโล่รางวัล "คนดีของสังคม" ด้านบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

รายการกบนอกกะลา รับโล่รางวัล "คนดีของสังคม" ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

รายการ โลก 360 องศา รับโล่รางวัล "คนดีของสังคม" ในฐานะสื่อมวลชนดีเด่น ผู้ทำหน้าที่สร้างสรรค์สาระให้สังคม

คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย รับโล่รางวัล "คนดีของสังคม" ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) รับโล่รางวัล "คนดีของสังคม" ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย รับโล่รางวัล "คนดีของสังคม" ประเภทองค์กรด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม


วันที่ 30 ตุลาคม 2558 - 31 ตุลาคม 2558 | จำนวนคนอ่าน 11432 คน