รู้จักรุ่นพี่

นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล

  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุโขทัย
  • นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน รุ่น 2

นายวิทยา เชื้อสิงห์

  • สังกัดหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกมาตรฐานการก่อสร้างระบบจำหน่าย
  • นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน  รุ่น 2

นายอรุญ ไชยภาษี

  • สังกัดหน่วยงานทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน
  • นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน  รุ่น 2

นางสาวลีลาวดี ศรีพลับ

  • สังกัดหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก จังหวัดปทุมธานี ตำแหน่ง บุคลากร
  • นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน รุ่น 2

พันโทสุพรรณ ภูถมดี

  • สังกัดหน่วยงานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ตำแหน่ง ประจำหน่วยงานบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
  • นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน รุ่น 1