แนะนำหลักสูตร โดย

รศ.ดร.สมศักดิ์  คงเที่ยง
ผู้อำนวยการหลักสูตร 

โทรศัพท์ : 081-3302875
E-mail : somsak.ko@northbkk.ac.th

รู้จักรุ่นพี่

คุณสุรชัย สมบัติเจริญ

นักร้อง นักแสดง และผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน

คุณอัฐพรพิมพ์ โกมลเสน

ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บ. Womanseries by Patty

คุณปฏิภาณ เหตระกูล

ผู้จัดการโรงเรียนอโศกวิทย์ อ่อนนุช