แนะนำหลักสูตร โดย

ผศ.ดร.สุนันท์ ศลโกสุม
ผู้อำนวยการหลักสูตร 

โทรศัพท์ : 081-817-7684
E-mail : sunan.so@northbkk.ac.th
   

รู้จักรุ่นพี่

สุพรรณภา จันทร์วัง

โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ประสิทธิ์ หนองนา

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม ต.กนันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

มธุรดา โพธิ์อามาตร์

พยาบาล โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด