รายวิชา

1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (Remedial Courses)

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้วเฉพาะผู้ที่ขาดความรู้ด้านบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรีทางบัณฑิตวิทยาลัย จะพิจารณา ให้ศึกษาเพิ่มเติม ตามความจำเป็นไม่เกิน 15 หน่วยกิต โดยถือว่าเป็น วิชาที่ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร ดังรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ACC501 หลักการบัญชี
Principle of Accounting
3(3-0-6)
BSC501 การใช้คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
Computer for Business
3(3-0-6)
ECO501 หลักเศรษฐศาสตร์
Principle of Economics
3(3-0-6)
ENG501 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ
Business English
3(3-0-6)
MAT501 สถิติและคณิตศาสตร์ทางธุรกิจ
Business Mathematics and Statistics
3(3-0-6)

2. หมวดวิชาบังคับ (Core Courses) 

ศึกษาวิชาต่อไปนี้ 27 หน่วยกิต     

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ACC520 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
3(3-0-6)
BUS520 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
Research Methodology for Business
3(3-0-6)
ECO520 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
Managerial Economics
3(3-0-6)
FIB520 การจัดการการเงิน
Financial Management
3(3-0-6)
MGT520 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
Management and Organizational Behavior
3(3-0-6)
MGT521 การจัดการการปฏิบัติการ
Operations Management
3(3-0-6)
MGT522 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3(3-0-6)
MGT523 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
3(3-0-6)
MKT520 การจัดการการตลาด
Marketing Management
3(3-0-6)

3. หมวดวิชาเลือกเฉพาะ (Elective Courses) 

แผน ก เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต
แผน ข เลือกศึกษา 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MGT601 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
3(3-0-6)
MGT602 การจัดการการเปลี่ยนแปลง
Change Management
3(3-0-6)
MGT603 การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship
3(3-0-6)
MGT604 จริยธรรมทางธุรกิจ *
Business Ethics
3(3-0-6)
MGT605 ทฤษฎี และการออกแบบองค์การ
Organization Theory and Design
3(3-0-6)
MGT606 กระบวนการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ
Problem-Solving and Decision Making Process
3(3-0-6)
MGT607 การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ
Risk Management in Business
3(3-0-6)
MGT608 การสื่อสารและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
Business Communication and Negotiation
3(3-0-6)
MGT609 การวิเคราะห์และออกแบบงานธุรกิจ
Business Analysis and Design
3(3-0-6)
MGT610 องค์การแห่งการเรียนรู้
Learning Organization
3(3-0-6)
MGT631 สัมมนาการจัดการ
Seminar in Management
3(3-0-6)

4. วิชาการศึกษาและค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

จำนวน 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
XXX681 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Study
3(0-9-5)

5. วิทยานิพนธ์ (Thesis) จำนวน 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
XXX791 วิทยานิพนธ์
Thesis
12(0-36-18)


หมายเหตุ

  1. วิชาที่มีเครื่องหมาย “*” หมายถึง เป็นวิชาเลือกเฉพาะ (Elective Course) ที่นักศึกษาทุกกลุ่มวิชาสามารถเลือกเรียนได้
  2. วิชาที่มีเครื่องหมาย “**” หมายถึง เป็นวิชาเลือกเฉพาะ (Elective Course) ที่นักศึกษากลุ่มวิชาการเงินและการจัดการธุรกิจ- ระหว่างประเทศสามารถเลือกเรียนได้
  3. วิชาที่มีเครื่องหมาย “***” หมายถึง เป็นวิชาเลือกเฉพาะ (Elective Course) ที่นักศึกษากลุ่มวิชาการตลาดและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสามารถเลือกเรียนได้