เกี่ยวกับหลักสูตร

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในทุกด้านเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในช่วงทศวรรตที่ผ่านมา ซึ่งมีอิทธิพลต่อภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างๆได้เจริญก้าวหน้าทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจึงทำการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวให้ทันสมัยกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา

เวลาเรียน

วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 8:00 – 18:00 น. เรียนจบภายใน 5 ภาคการศึกษา

สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่

ค่าใช้จ่าย/การลงทะเบียนเรียน

ค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร 180,000 บาท รับทุนการศึกษาส่วนลด 25,000 บาท ค่าเล่าเรียนอัตราพิเศษ 155,000 บาท แบ่งชำระ 5 งวด แบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 31,000 บาท