แนะนำหลักสูตร โดย

ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรติ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)

โทร. 02-972-7200 ต่อ 400, 441
E-mail : somyos.av@northbkk.ac.th


กำหนดรับสมัครนักศึกษา

กำหนดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา: เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
  2. เวลาเรียน: วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 8:00 – 18:00 น. จบภายใน 5 ภาคการศึกษา
  3. เกณฑ์การคัดเลือก: คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร ผลการศึกษา ประสบการณ์ การสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์
  4. กำหนดการรับสมัคร: สมัครเรียนออนไลน์ คลิก หรือสมัครด้วยตนเอง (ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 8.30-17.30 น.) คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่

วิธีสมัคร

  1. สมัครผ่านออนไลน์ คลิ๊กที่นี่เพื่อสมัคร
  2. สมัครเรียนด้วยตัวเอง ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 4 วิทยาเขตสะพานใหม่ ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 8.30-17.30 น. เลขที่ 6/999 ซอยพหลโยธิน 52 ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220