แนะนำหลักสูตร โดย

ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรติ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)

โทร. 02-972-7200 ต่อ 400, 441
E-mail : somyos.av@northbkk.ac.th


บทความและผลงานวิจัย

ลำดับที่
เรื่อง
ชื่อ - นามสกุล
1
ทัศนคติการบริโภคก๋วยเตี๋ยวเรือของประชาชนบริเวณคลอง 1-3 ถนนรังสิต-นครนายก จังหวัดปทุมธานี ในด้านส่วนประสมการตลาด นายสุทัศน์ เดชกุญชร
2
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภท Facebook ของกลุ่ม Generation Y ในเขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี นางสาวธัญวรรณ เยาวสังข์
3
พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการร้านหนังสือคิโนะคุนิยะบุ๊คสโตร์ นางสาวเฝยเว่น แซ่ฟ่าน
4
ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินของประชาชนในอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นายประสงค์ บุญเรือง
5
ปัจจัยที่สำคัญต่อขวัญและกำลังใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นางสาวปวีย์สุดา วงศ์โชติวรฉัตร
6
ปัจจัยสำคัญทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจจัดสวน ของลูกค้าที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร ประเภทบ้านเดี่ยว ในเขตสายไหม นางสาวศิริลักษณ์ กงนกขุ้ม
7
เจตคติของเกษตรกรที่มีต่อการเลือกปลูกพันธุ์ยางพาราในตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง นายอุทิศ ชัยหาญ
8
พฤติกรรมการฟังวิทยุของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร นางสาวศนันท์ชล บุญญฤทธิ์พูลศิริ
9
การยอมรับบทบาทผู้นำสตรีของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ นางสิรยา เกียรติโชควิวัฒน์
10
เจตคติและพฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าต่อช่องทางการชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต นางสาวชญาดา ฉัตรสุทธิพงษ์
11
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานกับประสิทธิภาพการทำงาน ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ นางสาววริศา ชั้นเจริญ
12
ทัศนคติของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีต่อระบบการบริหารจัดการห้องประชุม นายภาคิไนย อักษรแก้ว
13
การรับรู้ต่อการประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นางสาวมณจิรา เสนะวงศ์
14
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นางสาววิภาพร พฤกษะวัน
15
การรับรู้สารสื่อสิ่งพิมพ์ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ นางสาวรวิปรียา บัวโต
16
เจตคติของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต่อการเผยแพร่ข่าวสารขององค์กร นางฐิติภัทร์ ภาณุไพศาล
17
ปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจเลือกร้านอาหารของผู้บริโภคในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นางสาวปวีณา พึ่งกุศล
18
ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อการบริการเช่าซื้อรถยนต์ของบริษัท อยุธยา ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวพัชรินทร์ น้อยใจ
19
เจตคติของลูกค้าที่มีต่อลักษณะในการให้บริการของพนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร์ นางสาวภัสสร์ศศิร์ ฤทธิมนตรี
20
วิเคราะห์อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศไทย นายนิติพัฒน์ รัตนเดชดำรงค์
21
ปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกษตร มินิ เอ็มบีเอ นางบังอร สินโคกสูง
22
การศึกษาพฤติกรรมการออมและการกู้ยืมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด นางพรทิพย์ วงษ์วานิช
23
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมือง และอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นางสาวปวีณา หมี่จันทึก
24
การศึกษาทัศนคติของผู้เกี่ยวข้องต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ นายเชาว์ พวงภู่
25
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของครัวเรือนในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นางสาวเสาวภา จันทร์กระจ่าง
26
ปัจจัยที่สำคัญและพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภคในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร นางสาวอารีย์ แซ่เอี้ยว
27
ปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจเลือกบริโภคเห็ดนางฟ้าภูฏานของผู้บริโภคในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นางสาวพรนภา มะเสนัย
28
ปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค ในพื้นที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นางสาวมะลิ แซ่ฉิ่น
29
ปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจบริโภคกาแฟสด และพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของประชาชนจังหวัดปทุมธานี นางสาวจีรวรรณ ลำเจียก
30
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย นางเพียงใจ เฑียรเจริญ
31
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานของพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (ส่วนกลาง) นางสาวณัฐพัชร พานทอง
32
การศึกษาเจตคติของผู้ชมรายการโทรทัศน์ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการนำเสนอรายการข่าวภาคค่ำทางสถานีโทรทัศน์ทั้ง 6 ช่อง (3, 5, 7, 9, 11 และ ThaiPBS) นายสรรค์ธนัฏฐ์ พงศ์สร้อยเพ็ชร
33
ปัจจัยที่สำคัญต่อการใช้บริการรถตู้ของผู้อาศัยในจังหวัดปทุมธานี นายชินภัทร แก้วยวน
34
ปัจจัยและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายข่าว องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย นายปรีชาพล อินทรโชติ
35
พฤติกรรมการรับชมข่าวในช่วงเวลา 19.00 น. ในสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีช่องต่างๆ ระหว่างข้าราชการกับพนักงานเอกชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี นายเอกศักดิ์ คุ้มทรัพย์
36
ปัยจัยที่สำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ www.sanook.com ในด้านปัจจัยทางการตลาด นางสาวสุภาภรณ์ ไชยพลบาล
37
ปฏิสัมพันธ์ภายในองค์การโดยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุค และพฤติกรรมการใช้ ของพนักงานในกลุ่มสายธุรกิจสื่อสารไอทีและโทรคมนาคมครบวงจร (ICT Solution) บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) นางสาวพรชนก งาเนียม
38
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความจงรักภักดีของลูกค้าในการใช้สินค้าและบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร นางสาวสุวรรณศรี ศรีรักษ์
39
ความคิดเห็นของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) ที่มีต่อความพร้อมในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นายชิษณุพงศ์ ประทุมทัย
40
ปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อในด้านส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการลดน้ำหนักของผู้หญิงไทยในกรุงเทพมหานคร นางสาวกฤตลักษณ์ ส่งศรีพันธุ์
41
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาจีนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนเขตบางเขน เขตจตุจักร และเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร นายจิระเดช (Mr. Wenxian Liang)
42
องค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต; กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ นางสาวจารุวรรณ (Miss Min Wen)
43
ปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในเขตสายไหม บางเขน จตุจักร นางสาววรรณิศา (Miss Xuejia Qin)
44
ปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจบริโภคอาหารอีสาน ในด้านส่วนประสมการตลาดของผู้บริโภคในเขตธนบุรี นายศรายุทธ งามแสง
45
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นในเรื่องนโยบายคืนเงินภาษีรถยนต์คันแรกของผู้เป็นเจ้าของรถยนต์คันแรกในกรุงเทพมหานคร นางสาวจารุวรรณ จงจิตร
46
ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท ที่มีผลต่อผู้บริหารกิจการและลูกจ้างของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร นายศุภชัย แซ่เตาะ
47
อรรถประโยชน์การใช้จ่ายเงินของพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก) นายวุฒิชัย ทองจริง
48
การศึกษาผลกระทบของนโยบายการปรับค่าแรงขั้นต่ำที่มีต่อภาระค่าครองชีพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาววารุณี คำมั่นคง
49
ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจรับฟังและพฤติกรรมการรับฟังวิทยุคลื่นกีฬา FM 99 MHz ของผู้ฟังในกรุงเทพมหานคร นายสมยศ แดงยวน
50
การรับรู้และการตอบสนองของผู้บริโภคที่มีต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของธุรกิจเอกชนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นางสาวพักตร์ชนก ส่งศรีพันธุ์
51
การศึกษาศักยภาพการส่งออกยางพาราของประเทศไทยไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน นางสาวขวัญดาว หนูแบ
52
แรงจูงใจและปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องแบบนักศึกษาหญิง ในด้านส่วนประสมการตลาด ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร นายยศธนา แจ่มกระจ่าง
53
การปรับตัวของผู้รับผลกระทบจากนโยบายยกเลิกน้ำมันเบนซิน 91 กรณีศึกษาผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลรุ่นเก่าในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวศิรชญาณ์ วงษ์สด
54
ความเชื่อมั่นและพฤติกรรมของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในด้านส่วนประสมการตลาด นางสาวดวงดาว (Xiaoyu Luo)
55
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกพักแบบโฮมสเตย์ และพฤติกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม นายชัยอนันต์ ปันชู
56
ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการใช้ธุรกรรมการเงินผ่านนวัตกรรม 3G ในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวจุฬาลักษณ์ วงศ์มณี
57
ปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารประเภทบุฟเฟต์ของกลุ่มคนวัยทำงาน เขตกรุงเทพมหานคร ในด้านส่วนประสมการตลาด นางสาวปัณฑ์ชนิต ชุ่มใจ
58
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพันกงานที่ม่ต่ออองค์กร กรณีศึกษา บริษัทคาวาเบะ เทคโนพลาส(ไทยแลนด์) จำกัด นางสาววาสนา ดอกพรหม
59
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเรียนภาษาจีนของเยาวชนไทยที่ศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล MR.HAOMIN JIANG
60
ทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นายฉันทกร ฮีวอลเกต
61
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทย นางสาวศิรินธร ชื่นสมพงษ์
62
ปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าของผู้ชายจากสื่อโฆษณาในเขตกรุงเทพมหานคร นายไกรสร ธรรมรักษา
63
ปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ในร้านภูฟ้า ในด้านส่วนประสมการตลาด นางนารีรัตน์ สารประสพ
64
ปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติในโครงการบ้านเอื้ออาทร บางนา กม.16 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในด้านส่วนประสมการตลาด นายณัฐวุฒิ ขุนทอง
65
ปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจเลือกชมรายการทางเคเบิลทีวีในด้านส่วนประสมทางการตลาดของประชาชนในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นางสาวสุดาดวง แพงเมือง
66
ปัจจัยที่สำคัญต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในด้านส่วนประสมทางการตลาด นางสาวสุวิมล คงพรหม
67
ปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพิมพ์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นางสุนิสา อินทร์นุรักษ์
68
ปัจจัยที่สำคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซื้อในจังหวัดปทุมธานี นายทรรษนพล นันทเสรีวงศ์
69
ปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันสอนภาษาจีนในเขตกรุงเทพมหานคร นายธารากร วุฒิสถิรกูล
70
พฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค นายกมลหิรัณย์ แสงขำ
71
ปัจจัยที่สำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อและใช้บริการห้างสรรพสินค้าเขตหลักสี่ในด้านส่วนประสมทางการตลาด นางสาวสุจิตรา ร่างโสม
72
ระดับความคิดเห็นของการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวเพื่อรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาคประชาชน นางสาวพัชรินทร์ เป็ดเวียง
73
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอุ่ซ่อมรถยนต์ในเขตปทุมธานี นายศราวุฒิ บัวเทศ
74
พฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้าสำเร้จรูปผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มวัยทำงาน นางสาวพรรทิรา นันทเสน
75
ความภักดีของลูกค้าต่อสายการบินต้นทุนต่ำ ว่าที่เรืออากาศตรี พณัฐ สนสิน
76
กลยุทธการตลาดของธุรกิจขายตรงกรณีศึกษาบริษัทโททอลโดฟเซนต์ นางประณัฏฐ์ษญา จิรพนาสม
77
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในตลาดนัดสวนจตุจักรของประชาชนทั่วไป นางสาวยุวพร เกษมสถิตย์วงศ์
78
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายออนไลน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานครกรณีศึกษาเขตจตุจักร นางสาวธันยาภรณ์ ครองยุติ
79
ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงาน..บริษัทวังน้อยเบเวอเรช..จำกัด นายธวัชชัย ธรรมธวัช
80
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร น.ส.มัทษริญา มาบางครุ
81
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการห้างไฮเปอร์มารเก็ตของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี น.ส.กฤติญา รุจิภัทรเจริญ
82
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าร้านซีพีเฟรซมาร์ทของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร Factors influencing purchase CP Fresh Mart. Consumers in Bangkok area น.ส.อัจฉราพรรณ เกษดี