ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้เปิดดำเนินการสอนในระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นปี
การศึกษาแรก แหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ คือ ห้องสมุดและสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2544 มีแผนกห้องสมุดและแผนกสารสนเทศ สังกัดอยู่กับสำนักวิชาการ โดยแผนกห้องสมุดทำหน้าที่รวบรวม จัดเก็บ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและวิจัย ห้องสมุดให้บริการที่วิทยาเขตสะพานใหม่ โดยใช้พื้นที่ ชั้น 5 ของอาคาร 1 บริการทั้งด้านเอกสารสารสนเทศ และบริการสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับแผนกสารสนเทศ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านบริหาร การบริการวิชาการ และบริการข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานด้านต่างๆ

ปีการศึกษา 2553 ได้ขยายพื้นที่บริการไปที่วิทยาเขตรังสิต โดยใช้พื้นที่ชั้น 2 ของอาคารเรียน 1
วันที่ 22 กันยายน 2553 มหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งเป็น หน่วยงานระดับสำนักและใช้ชื่อ “สำนักหอสมุดและสารสนเทศ” ประกอบด้วยงานหลัก 2 แผนก คือ แผนกห้องสมุดและแผนกสารสนเทศ

แผนกห้องสมุด ได้ปรับเปลี่ยนระบบการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ เป็นระบบที่บริษัทเอกชนพัฒนา ชื่อ “ISACs Library” ซึ่งได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการงานห้องสมุด เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างสะดวก รองรับการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งวิทยาเขตสะพานใหม่ วิทยาเขตรังสิต  และศูนย์การศึกษา นนทบุรี บริการยืม – คืน ด้วยระบบบาร์โค้ด บริการสืบค้นฐานข้อมูล เป็นต้น

แผนกสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ขยายและปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดหาระบบเทคโนโลยีเครือข่ายที่ทันสมัย

มหาวิทยาลัยได้สร้างอาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรืองเป็นอาคาร 5 ชั้น ชั้นที่ 1 – 3 เป็นสำนักหอสมุดและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ โดยได้ย้ายห้องสมุดจากอาคารเรียนที่ 1 ชั้น 2 มาจัดให้บริการที่อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง ชั้น 1 – 3 เมื่อปลายปี พ.ศ. 2557 และเปิดให้บริการต้นปี 2558 อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 โดย ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี

ปณิธาน

สำนักหอสมุดและสารสนเทศ มุ่งมั่นให้บริการทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพ ประสิทธิภาพทางด้าน
การเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย

วิสัยทัศน์

แหล่งรวบรวมความรู้ มุ่งสู่การพัฒนา ก้าวทันเทคโนโลยี บริการดี มีคุณธรรม

พันธกิจ

สำนักหอสมุดและสารสนเทศ มีพันธกิจในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ โดยมุ่งเน้นการแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ บริการที่หลากหลายสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ พร้อมส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

วัตถุประสงค์ของสำนักหอสมุดและสารสนเทศ

  1. เพื่อพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัยรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
  3. นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย มาใช้ในการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในและนอกสถาบัน
  4. ส่งเสริมทักษะการสืบค้นสารสนเทศให้กับผู้ใช้บริการ
  5. เพื่อพัฒนาเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ตลอดเวลา
  6. เพื่อพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรักกานอ่าน
  7. เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการใช้สารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
  8. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และสร้างองค์ความรู้จากการวิจัย

การบริหารงานของสำนัก

สำนักหอสมุดและสารสนเทศ ขึ้นอยู่กับสายวิชาการ ( รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ) และแบ่ง โครงสร้างการบริหารงาน ออกเป็น 2 แผนก คือ

  1. แผนกห้องสมุด ประกอบด้วยงานบริการ ยืม – คืน งานบริการหนังสือวิชาการ งานเทคนิค ห้องสมุด งานสื่อโสตทัศน์และจดหมายเหตุ และห้องสมุดวิทยาเขตสะพานใหม่
  2. แผนกสารสนเทศ ประกอบด้วย งานเว็บไซต์และสื่อดิจิทัล งานระบบบริการการศึกษา งานเทคนิคคอมพิวเตอร์ และงานโสตทัศนูปกรณ์