สมาชิกห้องสมุด มี 2 ประเภท คือ สมาชิกบุคคลภายใน และสมาชิกบุคคลภายนอก

  1. สมาชิกบุคคลภายใน ได้แก่ อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่ บัณฑิตช่วยงานและนักศึกษาปัจจุบัน ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสมาชิกโดยสถานภาพ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ สามารถใช้บัตรประจำตัวที่มหาวิทยาลัยออกให้ เข้าใช้บริการต่างๆของหอสมุดฯได้
  2. สมาชิกบุคคลภายนอก ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุด จะมีการสมัครสมาชิก ครั้งละ 1 ปี โดยใช้บัตรประจำตัวที่ออกให้โดยห้องสมุดมาใช้บริการต่างๆได้
   หลักฐานในการสมัคร มีดังนี้

   • รูปถ่ายสี/หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรราชการ/บัตรพนักงาน
   • สำเนาทะเบียนบ้าน

ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิก

  • ค่าทำบัตรสมาชิก จำนวน 100 บาท
  • ค่าบำรุงห้องสมุดต่อปี   จำนวน 700 บาท
  • ค่าประกันของเสียหาย จำนวน 2,000 บาท (คืนให้เมื่อออกจากการเป็นสมาชิก)

บุคคลภายนอกที่สนใจเข้าใช้บริการห้องสมุด แต่ไม่เป็นสมาชิก จะเข้าใช้บริการห้องสมุดได้โดย

 1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนและแลกบัตรผู้เข้าใช้บริการบุคคลภายนอก
 2. ชำระเงินค่าเข้าใช้บริการเป็นเงินจำนวน 30 บาท/วัน

การให้บริการยืม – คืน

ห้องสมุดกำหนดระยะเวลาของการยืม จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถยืมออกไปใช้แต่ละครั้ง ตามประเภทของสมาชิก และกำหนดอัตราค่าปรับของทรัพยากรสารสนเทศที่ส่งคืนเกินกำหนดส่ง ดังนี้

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ หนังสือทั่วไป
เล่ม/วัน
วิทยานิพนธ์
เล่ม/วัน
หนังสือสำรอง
เล่ม/วัน
นวนิยาย
เล่ม/วัน
สื่อโสตทัศน์
ตลับ/แผ่น/วัน
นักศึกษาปริญญาตรี

5/7

3/7

1/3

3/7

5/7

นักศึกษาปริญญาโท-เอก

10/15

5/15

1/3

3/7

5/7

อาจารย์

15/30

6/15

1/3

3/7

5/7

เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง

7/15

3/7

1/3

3/7

5/7

บุคคลภายนอก

5/7

3/7

3/7

5/7

อัตราค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมออกไปใช้และไม่ได้ส่งคืนตามวันที่กำหนดส่ง ผู้ยืมจะต้องชำระค่าปรับดังนี้

 1. หนังสือทั่วไปและนวนิยาย ปรับวันละ 10  บาท ต่อ เล่ม
 2. หนังสือวิทยานิพนธ์และหนังสือสำรอง ปรับวันละ 20  บาท ต่อ เล่ม
 3. สื่อโสตทัศน ปรับวันละ 10  บาท ต่อ 1 ตลับ/แผ่น
 4. อัตราค่าปรับสูงสุด
  1. ค่าปรับเกินกำหนดส่งของหนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์ หนังสือสำรอง และนวนิยาย ปรับสูงสุดไม่เกิน 600 บาท ต่อเล่ม
  2. ค่าปรับเกินกำหนดส่งของสื่อโสตทัศน์ปรับสูงสุดไม่เกิน 300 บาท ต่อสื่อโสตทัศน์แต่ละชิ้น หรือต่อ1 ตลับ /แผ่น

การต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

การต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศที่ครบกำหนดส่ง แต่ผู้ใช้ประสงค์จะนำไปใช้ต่อ ผู้ใช้สามารถต่ออายุการยืมได้ อีกไม่เกิน 2 ครั้ง โดยนำหนังสือมาต่ออายุการยืม ณ จุดบริการยืม – คืน และรายการต่ออายุการยืมต้องไม่มีผู้ใช้รายอื่นจองไว้

การทวงถามและเรียกคืน

ทรัพยากรสารสนเทศที่เกินกำหนดส่งสำนักหอสมุดฯจะมีการติดตามทวงถาม และทรัพยากรสารสนเทศที่
มีการทวงถามแล้ว แต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับมาจากผู้ยืมภายใน 7 วัน สำนักหอสมุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ยืมเพิ่มอีก และสำนักหอสมุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนทรัพยากรสารสนเทศ หลังจากการใช้ 1 สัปดาห์ เพื่อนำมาจัดทำเป็นหนังสือสำรองตามที่อาจารย์ประจำวิชาแจ้งความประสงค์มา