สำนักหอสมุดและสารสนเทศ มีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการหลายประเภท เช่น หนังสือ ตำราเรียน
สาขาวิชาต่างๆ รวมหนังสือนันทนาการ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน และยังมีวารสาร นิตยสาร ข่าวสาร/จุลสาร ด้านวิชาการและนันทนาการ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หนังสือพิมพ์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน นอกจากนี้จะมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ เช่น ProQuest Dissertations & Theses Global, ThaiLIS – TDC (สำนักหอสมุดและสารสนเทศเข้าร่วมในเครือข่าย) ฐานข้อมูลบรรณานุกรม ISAC’s

จำนวนของทรัพยากรสารสนเทศ ที่ดำเนินการแล้วและมีอยู่ในระบบทั้งหนังสือสื่อโสตทัศน์ วารสาร นิตยสาร ข่าวสาร/จุลสารและหนังสือพิมพ์ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน จำนวน 52,993  รายการและทรัพยากรสารสนเทศที่กำลังดำเนินการ จำนวน 3,592 รายการ

สำนักหอสมุดและสารสนเทศ จัดหมวดหมู่หนังสือ โดยใช้ระบบการจัดหมวดหมู่ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ( Library of Congress Classification System )