มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่

6/999 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220
โทรศัพท์ 02-9727200 โทรสาร 02-9727751

หมายเลขภายใน

ห้องสมุด

  • หัวหน้าห้องสมุด 501
  • อาจารย์บรรณารักษ์ 500

แผนกสารสนเทศ / MIS

  • หัวหน้าแผนกสารสนเทศ 220
  • โปรแกรมเมอร์ 220
  • เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 221
  • เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ 222

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

59 ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 02-5331000 โทรสาร 02-5331020

หมายเลขภายใน

ห้องสมุด

  • อาจารย์บรรณารักษ์ 201

แผนกสารสนเทศ / MIS

  • เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 220
  • เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ 220