ขั้นตอนการเปิด-ปิด การใช้งานเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์วิทยาเขตสะพานใหม่

ขั้นตอนการเปิด-ปิด การใช้งานเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์วิทยาเขตสะพานใหม่

ขั้นตอนการเปิดใช้งาน

 ให้ทำการเปิดอุปกรณ์ตามขั้นตอนต่อไปนี้

    1.เปิดสวิทช์ไฟปลั้กพ่วง

    2.เปิดเครื่องเพาเวอร์แอมป์ หมายเลข 2

    3.เปิดเครื่อง MIX สัญญาณเสียง หมายเลข 3

    4.เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เล่นสื่อเพลง MP.3

ขั้นตอนการปิดหลังจากใช้งาน

 ให้ทำการปิดอุปกรณ์หลังจากการใช้งานเสร็จแล้วตามขั้นตอนต่อไปนี้

    1.ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

    2.ปิดเครื่อง MIX สัญญาณเสียง หมายเลข 3

    3.ปิดเครื่องเพาเวอร์แอมป์ หมายเลข 2

    4.ปิดสวิทช์ไฟปลั้กพ่วง

 

 

การใช้ไมค์โครโฟนให้กดปุ่มเมื่อต้องการพูดและกดอีกครั้งหลังจากพูดเสร็จแล้ว เพื่อปิดไมค์โครโฟน

 

 

หมายเหตุ หากพบปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ แผนกสารสนเทศ เบอร์โทร.220-221