บริการทรัพยากรสารสนเทศ

ให้บริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ และสามารถส่งคืนที่วิทยาเขตใดก็ได้ เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถมานั่งอ่านหนังสือ ค้นข้อมูล ประชุมกลุ่ม ปรึกษางาน/กิจกรรม หรือทำรายงาน งานวิจัย งานสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ได้โดยสามารถเลือกใช้บริเวณอ่านหนังสือที่ห้องสมุดจัดไว้

คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น

อาจารย์/นักศึกษา และบุคลากร สามารถใช้บริการคอมพิวเตอร์บริเวณชั้น 1 เพื่อการสืบค้นได้

บริการห้องประชุม สัมนา

  • ห้องสมุดมีห้อง Study Room ไว้ให้บริการทุกชั้น
  • มีห้อง Video Room จำนวน 3 ห้อง ไว้ให้บริการแก่นักศึกษา สำหรับประชุมกลุ่มหรือนันทนาการ
  • Movie Zone สามารถนั่งชมสื่อบันเทิงและวิชาการได้
  • มีห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ที่เตรียมไว้สำหรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา ของคณะต่างๆ ซึ่งเป็นการสอนที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และใช้ประกอบในการสอน ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งและจองมาที่หอสมุดฯ
  • NBU Theater สามารถจุผู้ใช้บริการได้ จำนวน 50 ที่นั่ง อาจารย์/นักศึกษา สามารถจองเพื่อใช้งานในการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมต่างๆได้

พัฒนาซอฟต์แวร์

พัฒนา ดูแล แก้ไข และให้คำปรึกษา บำรุงรักษาซอฟต์แวร์ต่างๆที่ใช้ในการทำงานและการจัดการเรียนการสอน เช่น ระบบบริการการศึกษา E-mail E-Learning และซอฟต์แวร์อื่นๆที่หน่วยงาต่างๆร้องขอ

เว็บไซต์

รับผิดชอบในเรื่องต่างๆของเว็บไซต์ ทั้งด้านการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ การพัฒนาปรับปรุงคุณสมบัติใหม่ๆ การปรับแต่งเว็บไซต์ให้รองรับมาตรฐานใหม่ๆ การอัพเดทเนื้อหา การสำรองข้อมูล ซึ่งจะรวมไปถึงการดูแลการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์

โสตทัศนูปกรณ์

บริการโสตทัศนูปกรณ์และโสตทัศนวัสดุ ดูแลรักษา อุปกรณ์ในห้องเรียนมาตรฐานและสื่อโสตทัศนูปกรณ์ทั้งมหาวิทยาลัย ให้คำแนะนำ และแก้ปัญหาการใช้อุปกรณ์ ให้บริการงานกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยให้บริการต่างๆ ได้แก่

  • ให้บริการเครื่องเสียงกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย ทั้งกิจกรรมในร่มและกิจกรรมกลางแจ้ง
  • บันทึกภาพนิ่ง
  • บันทึกภาพเคลื่อนไหว
  • จัดรวบรวมภาพกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย