การขอใช้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์

การขอใช้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์

  • การให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์ ในกรณีงานทั่วไป สามารถกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์ได้ที่เจ้าหน้าที่ เพื่อขอใช้บริการกิจกรรมเล็กๆ ในห้องเรียน ในห้องประชุมเล็ก การขอใช้อุปกรณ์ในห้องประชุม ขอใช้เครื่องเสียง ขอใช้คอมพิวเตอร์Notebook ขอถ่ายภาพ เพื่อทำการสัมมนาย่อย หรือทำการประชุมกลุ่มเล็กๆ โดยหน่วยงานสำนัก/คณะ สามารถระบุกิจกรรมที่จะจัด วัน เวลา สถานที่ และอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน ส่วนผู้ขอใช้บริการสามารถเขียนขอได้เอง แล้วลงนามหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัดสำนักหรือคณะ ในแบบฟอร์มขอบริการงานโสตทัศนูปกรณ์ด้วย เพื่อรับทราบกิจกรรมที่จัดขึ้น

หมายเหตุ แบบฟอร์มขอใช้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์ สามารถขอได้ที่เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์