การขอใช้บริการงานแจ้งซ่อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

การขอใช้บริการงานแจ้งซ่อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

    การแจ้งซ่อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ หรือ สื่อการเรียนการสอนต่าง อาทิเช่น ไมโครโฟน

เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับงานโสตทัศนูปกรณ์เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนหรือเพื่อให้บริการสำหรับนักศึกษา

     ระเบียบการแจ้งซ่อม

 1.บุคคลากรหรือผู้ที่ต้อการส่งอุปกรณ์มาซ่อม สามารถแจ้งซ่อมได้ 2 ช่องทาง

    1.1 บุคคลากรหรือผู้ส่งซ่อมสามารถโทรแจ้งมาโดยตรงมาที่ห้อง MIS ได้โดยติดต่อที่

  เบอร์ 221 (ในกรณีที่เป็นการซ่อมด่วน)

   1.2 บุคคลากรหรือผู้ส่งซ่อมสามารถมารับใบแจ้งซ่อมที่หน้าห้อง MIS เพื่อทำการกรอกข้อมูลของผู้ส่งซ่อม และ อุปกรณ์ที่จะทำการส่งซ่อม เพื่อที่จะนำมาให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

(ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่MISได้ หรือ อุปกรณ์ที่ต้องการซ่อมต้องใช้เวลาในการซ่อมเป็นระยะเวลานาน)

  1. บุคลากรหรือผู้ส่งซ่อมต้องนำอุปกรณ์ที่จะทำการส่งซ่อมมาด้วยตัวเอง หรือ ในกรณีที่ผู้ส่งซ่อมไม่สามารถมาเองได้ ให้ผู้ที่นำอุปกรณ์มาซ่อมแทนถือบัตรประจำตัวบุคลากรหรือบัตรนักศึกษามาด้วย พร้อมทั้งกรอกแบบฟอร์มในการแจ้งซ่อมให้ครบถ้วน
  2. หลังจากที่เจ้าหน้าที่ MIS ได้ทำการซ่อมอุปกรณ์เสร็จแล้ว จะทำการโทรแจ้งกลับไปตามเบอร์ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการแจ้งซ่อม เพื่อที่จะให้บุคลากรหรือผู้ส่งซ่อมมารับคืนอุปกรณ์ที่ทำการส่งซ่อมไว้