สำนักหอสมุดและสารสนเทศ มีพันธกิจในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ โดยมุ่งเน้นการแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ บริการที่หลากหลายสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ พร้อมส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภายนตร์ใหม่ NBU Theater ประจำเดือนสิงหาคม

ภายนตร์ใหม่ประจำเดือนสิงหาคม สามารถรับชมได้ที่ห้อง NBU Theater อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต …

ภาพกิจกรรม