สำนักหอสมุดและสารสนเทศ มีพันธกิจในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ โดยมุ่งเน้นการแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ บริการที่หลากหลายสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ พร้อมส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม