ทำไมต้องเรียนที่ ม.นอร์ทกรุงเทพ

  • มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกคน(ทุนมหาวิทยาลัย หรือ ทุนกู้ยืมรัฐบาล)
  • สอนให้คุณเป็นมืออาชีพในทุกสาขาวิชา ด้วยอาจารย์ที่มีประสบการณ์
  • เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียนพร้อม ห้องเรียนทันสมัยตามมาตรฐานสากล
  • อาจารย์มอบความห่วงใย พร้อมให้คำปรึกษา ดูแลใกล้ชิดตลอดจนจบการศึกษา

อนาคตดีๆรออยู่ที่นี่

สมัครเรียนและสอบถามข้อมูล

หลากหลายหลักสูตรตามความต้องการ

คณะ / สาขาวิชา หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 2 ปี
  ภาคปกติ ภาคสมทบ (วันอาทิตย์) ภาคปกติ ภาคสมทบ (วันอาทิตย์)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์      
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาบัญชี  
สาขาการตลาด  
สาขาการเงิน      
สาขาการจัดการ
สาขาการจัดการโลจิสติกส์  
คณะศิลปศาสตร์        
สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      
สาขาภาษาจีนธุรกิจ      
สาขาธุรกิจการบิน      
คณะรัฐศาสตร์        
สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
สาขานิติศาสตร์      
คณะนิเทศศาสตร์        
สาขาวิทยุ-โทรทัศน์ และสื่อดิจิตอล      
สาขาการสื่อสารการตลาดและสื่อใหม่      
คณะศึกษาศาสตร์        
สาขาการศึกษาปฐมวัย      
สาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา