เมนู
เกี่ยวกับสาขาวิชา
โครงสร้างหลักสูตร
รายวิชา
แผนการเรียน

สาขาวิชา
สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาภาษาจีนธุรกิจ
สาขาภาษาไทย
สาขาธุรกิจการบิน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

- มีทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน
- มีความสนใจ ศึกษา เรียนรู้ ทางด้านภาษาไทย
- มีความละเอียด รอบคอบ รักการเรียนรู้


Copyright 2010 : North Bangkok University. All Right Reserved.
Contact Information : anucha.sa@northbkk.ac.th