เมนู
เกี่ยวกับสาขาวิชา
โครงสร้างหลักสูตร
วิชา
แผนการศึกษา

สาขาวิชา
สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาภาษาจีนธุรกิจ
สาขาภาษาไทย
สาขาธุรกิจการบิน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

- มีความสนใจและรักในงานด้านบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีความอดทน และแสวงหาสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิต
- มีความกระตือรือร้น รักการท่องเที่ยว
- ชอบพบปะผู้คน ให้ความช่วยเหลือ
- รักในอาชีพอิสระ สามารถพึ่งตนเองได้


Copyright 2010 : North Bangkok University. All Right Reserved.
Contact Information : anucha.sa@northbkk.ac.th