เมนู
เกี่ยวกับสาขาวิชา
โครงสร้างหลักสูตร
รายวิชา
แผนการศึกษา

สาขาวิชา
สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาภาษาจีนธุรกิจ
สาขาภาษาไทย
สาขาธุรกิจการบิน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

- สนใจพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทางด้านภาษา
- มีความสนใจด้านธุรกิจและการให้บริการ
- มีความสนใจในการทำงานโดยใช้ภาษาอังกฤษ
- มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานกับคนอื่นได้ดี


Copyright 2010 : North Bangkok University. All Right Reserved.
Contact Information : anucha.sa@northbkk.ac.th