เมนู
เกี่ยวกับสาขาวิชา
หลักสูตร
รายวิชา
แผนการเรียน

สาขาวิชา
สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาภาษาจีนธุรกิจ
สาขาภาษาไทย
สาขาธุรกิจการบิน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

- มีความสนใจและความถนัดด้านภาษาจีน
- มีความรู้ทางธุรกิจ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีความสนใจในด้านเศรษฐศาสตร์ มีการคิดที่เป็นระบบ
- มีความสนใจการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ


Copyright 2010 : North Bangkok University. All Right Reserved.
Contact Information : anucha.sa@northbkk.ac.th