เมนู
เกี่ยวกับสาขาวิชา
โครงสร้างหลักสูตร

สาขาวิชา
สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาภาษาจีนธุรกิจ
สาขาภาษาไทย
สาขาธุรกิจการบิน

หลักสูตรที่เปิดสอน

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ


Copyright 2010 : North Bangkok University. All Right Reserved.
Contact Information : anucha.sa@northbkk.ac.th