ร่วมงานกับเรา

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดสอนระดับปริญญาตรี - โท - เอก ต้องการรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย ณ วิทยาเขตสะพานใหม่และวิทยาเขตรังสิต

ตำแหน่งผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป , มีประสบการณ์ด้านการบริหารในสถานศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
ตำแหน่งอาจารย์ประจำ

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาโท ขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์งานสอนในสถาบันอุดมศึกษา
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาการเงิน, การบัญชี, การตลาด, การจัดการ และการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาชาวิชาภาษาจีน, ภาษาไทย และการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชานิติศาสตร์, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาวิจัย, สังคมศาสตร์, จิตวิทยา, นิเทศการสอน, หลักสูตรและการสอน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

คุณสมบัติ

 1.  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป , มีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 2.  มีประสบการณ์งานสอนในสถาบันอุดมศึกษา
  • งานประกันคุณภาพการศึกษา, ทะเบียน, บรรณารักษ์, ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
  • งานบุคคล, เลขาผู้บริหาร, เลขานุการคณะ, ธุรการ\งานการตลาด, ออกแบบกราฟิก, ประชาสัมพันธ์, แนะแนวการศึกษา
  • งานบัญชี, การเงิน, จัดซื้อและพัสดุ, ศูนย์หนังสือ
  • งานวินัยและกีฬา, งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา, อาจารย์นาฎศิลป์
  • งานดูแลเว็บไซต์, ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์, ซ่อมคอมพิวเตอร์, โสตทัศนูปกรณ์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
  • งานดูแลหอพัก, งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
  • เจ้าหน้าที่ขับรถ เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ,มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท1/ประเภท 2 
  • เจ้าหน้าที่ (คนพิการ) เพศชาย-หญิง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา


วิธีการสมัคร

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล สำนักอธิการบดี