เน้นการเจาะลึกในหลักการบริหารโครงการ การวิเคราะห์ และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ในลักษณะเชิงวัตถุ รวมถึงเทคนิคที่ใช้ในการสร้าง ปรับปรุง และทดสอบซอฟต์แวร์ ตลอดจนศึกษากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบใหม่ๆ เทคนิคในการจัดการคลังข้อมูล การทำเหมืองข้อมูล และการวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) / B.Sc.  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SWE)
  • จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

  • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์
  • สนใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
  • มีทักษะการสื่อสารมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรักการบริการ
  • มีความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineer) หรือนักเขียนโปรแกรม (Programmer/Peveloper) นักวิเคราะห์หรือออกแบบระบบ (System Analyst/Designer) นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurer) วิศวกรปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement Engineer) นักทดสอบระบบ (System Tester)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียน

หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพลานามัยและนันทนาการ 1 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาแกน 23 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกบังคับ 62 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต