สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

เน้นการเจาะลึกในหลักการบริหารโครงการ การวิเคราะห์ และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ในลักษณะเชิงวัตถุ รวมถึงเทคนิคที่ใช้ในการสร้าง ปรับปรุง และทดสอบซอฟต์แวร์ ตลอดจนศึกษากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบใหม่ๆ เทคนิคในการจัดการคลังข้อมูล การทำเหมืองข้อมูล และการวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineer) หรือนักเขียนโปรแกรม (Programmer/Peveloper) นักวิเคราะห์หรือออกแบบระบบ (System Analyst/Designer) นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurer) วิศวกรปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement Engineer) นักทดสอบระบบ (System Tester)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียน

หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา     12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลานามัยและนันทนาการ 1 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน 23 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ 62 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต