สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

เน้นการเจาะลึกในหลักการบริหารโครงการ การวิเคราะห์ และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ในลักษณะเชิงวัตถุ รวมถึงเทคนิคที่ใช้ในการสร้าง ปรับปรุง และทดสอบซอฟต์แวร์ ตลอดจนศึกษากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบใหม่ๆ เทคนิคในการจัดการคลังข้อมูล การทำเหมืองข้อมูล และการวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineer) หรือนักเขียนโปรแกรม (Programmer/Peveloper) นักวิเคราะห์หรือออกแบบระบบ (System Analyst/Designer) นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurer) วิศวกรปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement Engineer) นักทดสอบระบบ (System Tester)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียน

หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา     12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลานามัยและนันทนาการ 1 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน 23 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ 62 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

วิชาเรียน

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ ศึกษาจากวิชาต่อไปนี้ 10 หน่วยกิต
ECO100  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
Economics for Everyday Life
LIB102   สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 1(0-2-1)
Information for StudySkills and Research
PHL101 ปรัชญาเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Philosophy
PHL102 ตรรกวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Logic
PHL103 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5)
Personality Development
PHL104 มรดกไทย   3(3-0-6)
Thai Heritage
PHL105 ปรัชญากับการดำรงชีวิต   3(3-0-6)
Philosophy and Living
PHL106 การคิดเชิงเหตุผล 3(3-0-6)
 Logical Thinking
PHL107   มนุษย์กับจริยธรรม 3(3-0-6)
Man and Ethics
SOC001 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านคุณธรรม 1(1-0-2)*
The extra curricular activites in Ethics
SOC101 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6)
Man and Society
SOC102 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
General Psychology
SOC103 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6)
Human Relation
SOC104 สังคมวิทยา 3(3-0-6)
Sociology
SOC105 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต 3(3-0-6)
Psychology for Living
SOC106 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6)
Service Industry Psychology
SOC107 การเมืองกับการปกครองของไทย 3(3-0-6)
Thai Politics and Government
SOC108 ครอบครัวยุคใหม่ 3(3-0-6)
Modern Family
SOC110 ศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนาชีวิต 1 3(2-2-5)
General Education for Life Development I
SOC111 ศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนาชีวิต 2 3(2-2-5)
General Education for LifeDevelopment II
SOC401 ปัจฉิมนิเทศ 1(1-0-2)*
Orientation Posterity               
 *นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกำหนดให้ต้องผ่านรายวิชา SOC001 และ SOC401 โดยไม่คิดหน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา เลือกศึกษาจากวิชาต่อไปนี้ 12 หน่วยกิต             
CHN101 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 3(3-0-6)
Introduction Chinese I
CHN102 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 3(3-0-6)
Introduction Chinese II
ENG101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
English I
ENG102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
English II
ENG103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6)
English III
ENG104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6)
English IV
ENG105 ภาษาอังกฤษ 5 3(3-0-6)
English V
THA101 ภาษาใช้ไทย  3(3-0-6)
Thai Usage
THA102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
Thai for Communication
THA111 ภาษาไทย 1 3(3-0-6)
Thai I
THA112 ภาษาไทย 2 3(3-0-6)
Thai II
THA113 ภาษาไทย 3 3(3-0-6)
Thai III
THA114 ไทยศึกษา  3(3-0-6)
Thai Study
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เลือกศึกษา จากวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
COM001 ทักษะคอมพิวเตอร์ 1 0(0-0-0)*
Computer Skills 1
COM002 ทักษะคอมพิวเตอร์ 2 0(0-0-0)*
Computer Skills 2
COM101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Technology Computer
MAT101 คณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
Mathematics
MAT111 สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Statistics
SCI101 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)
General Science
SCI102 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Man and Environment
SCI103 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Natural Resources and Environment
SCI104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6)
Science and Technology
* นักศึกษาระดับปริญญาตรีต้องสอบผ่านรายวิชาCOM001 ทักษะคอมพิวเตอร์ 1 และ/หรือ COM002 ทักษะคอมพิวเตอร์ 2 
** รายวิชา BSC102 เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น COM101
1.4 กลุ่มวิชาพลานามัยและนันทนาการ เลือกศึกษาจากวิชาต่อไปนี้ 1 หน่วยกิต
PHE111 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1)
Arts of Self Defense
PHE112 บาสเกตบอล 1(0-2-1)
Basketball
PHE113 วอลเลย์บอล 1(0-2-1)
Volleyball
PHE114 เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1)
Table Tennis
PHE115 เปตอง 1(0-2-1)
Patanque
PHE116 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1(0-2-1)
Rhythmic Activities
PHE117 ฟุตบอล 1(0-2-1)
Football
PHE118 แบดมินตัน 1(0-2-1)
Badminton
PHE119 เทนนิส 1(0-2-1)
Tennis
PHE120 เทควันโด 1(0-2-1)
Taekwondo
PHE123 ดนตรีไทย 1(0-2-1)
Thai Classical Music
PHE124 ดนตรีพื้นบ้าน 1(0-2-1)
Folk Music
PHE151 หมากล้อม 1(0-2-1)
Go Game
PHE152 หมากรุกไทย 1(0-2-1)
Thai Chess
PHE153 หมากรุกสากล 1(0-2-1)
Chess
PHE154 การนวดแผนโบราณ 1(0-2-1)
Thai Massage
2.หมวดวิชาเฉพาะ (จำนวน 100 หน่วยกิต)
2.1 กลุ่มวิชาแกน ศึกษาจากวิชาต่อไปนี้   23  หน่วยกิต
CHE103 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)
General Chemistry
CHE104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-1)
General Chemistry Laboratory
ENG221 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6)
English for Science and Technology
PHY101 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)
General Physics
PHY102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-0)
General Physics Laboratory
MAT123 แคลคูลัสประยุกต์ 3(3-0-6)
Applied Calculus
MAT201 พีชคณิตเชิงเส้น  3(3-0-6)
Linear Algebra
MAT202 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง  3(3-0-6)
Discrete Mathematics
MAT311 สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์สำหรับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
Statistics and Empirical Methods for Computing
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ศึกษาจากวิชาต่อไปนี้ 62 หน่วยกิต
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ ศึกษาวิชาต่อไปนี้ 10 หน่วยกิต
SWE101 วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 3(2-2-5)
Foundations of Computer Science
SWE331 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 3(3-0-6)
Object-Oriented Analysis and Design
SWE336 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์  3(3-0-6)
Software Project Management
SWE461 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ 1(1-0-2)
Laws and Ethics for Software Engineers
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ ศึกษาวิชาต่อไปนี้ 10 หน่วยกิต
SWE232 การออกแบบระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6)
Database Systems Design
SWE481 สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(3-0-6)
Software Engineering Seminar
SWE491 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 1(0-3-3)
Software Engineering Project I
SWE492 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2  3(0-9-5)
Software Engineering Project II
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีทางซอฟต์แวร์ ศึกษาวิชาต่อไปนี้ 27 หน่วยกิต
SWE202 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
Introduction to Software Engineering
SWE231 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
Object-Oriented Programming 
SWE233 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
Software Architecture
SWE234 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ 3(3-0-6)
Object-Oriented Software Development
SWE332 การกำหนดและจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
  Software Requirements Specificationand Management
SWE333 การพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์  3(3-0-6)
Software Construction and Evolution
SWE334 การตรวจสอบความสมเหตุสมผล
และการทวนสอบซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
Software Validation and Verification
SWE335 กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ 3(3-0-6)
Software Process and Quality Assurance
SWE341 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์   3(3-0-6)
Human-Computer Interaction
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ ศึกษาวิชาต่อไปนี้ 12 หน่วยกิต
SWE102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Computer Programming 
SWE201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(3-0-6)
Data Structure and Algorithms
SWE221  ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6)
Operating Systems
SWE322 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Data Communication and Computer Networks
กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ศึกษาวิชาต่อไปนี้ 3 หน่อยกิต
SWE211 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์        3(3-0-6)
Computer Architecture and Organization
2.3 กลุ่มเอกวิชาเลือก เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ จำนวน 15 หน่วยกิต
SWE391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ** 1(0-20-0)
Professional Internship
SWE493 สหกิจศึกษา** 6(0-40-0)
Cooperative Education
SWE323 โทรคมนาคมดิจิทัล 3(3-0-6)
Digital Telecommunication
SWE324 การจัดการเครือข่าย 3(3-0-6)
Network Management
SWE337 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6)
Systems Analysis and Design
SWE342 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต ์3(3-0-6)
Component-Based SoftwareDevelopment
SWE343 ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย 3(3-0-6)
Distributed Database Systems
SWE344 การทำเหมืองข้อมูลเบื้องต้น 3(2-2-5)
Introduction to Data Mining
SWE345 การค้นคืนสารสนเทศ 3(3-0-6)
Information Retrieval
SWE346 ตรรกะคลุมเครือและเครือข่ายใยประสาทเทียม 3(2-2-5)
Fuzzy Logic and Artificial Neural Networks
SWE351 เทคโนโลยีการบริการเว็บ  3(2-2-5)
Web Services Technology
SWE352 วิศวกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5)
Electronic Commerce Engineering
SWE353 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6)
Information Technology Law
SWE354 เรขาภาพคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Computer Graphics
SWE355 เทคโนโลยีสื่อประสม 3(2-2-5)
Multimedia Technology
SWE356 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5)
Computer Game Design and Development 
SWE357 การเขียนโปรแกรมแบบลูกข่าย-แม่ข่าย 3(2-2-5)
Client-Server Programming
SWE441 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง 3(3-0-6)
Advanced Software Engineering
SWE442 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(3-0-6)
Decision Support Systems
SWE443 การออกแบบระบบผู้เชี่ยวชาญ 3(3-0-6)
Expert System Design
SWE462 การทำงานเป็นทีมและนำเสนองาน 3(3-0-6)
Group Dynamics and Communication
SWE463 การจัดการความมั่นคงของคอมพิวเตอร์  3(3-0-6)
Computer Security Management
SWE464 การจัดการศูนย์สารสนเทศ 3(3-0-6)
Information Center Management
SWE465 วิศวกรรมความรู้และการจัดการความรู้ 3(3-0-6)
nowledge Engineering and Knowledge Management
SWE466 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล 3(3-0-6)
Individual Software Development Process
SWE467 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน 3(3-0-6)
Workgroup Software Development Process
SWE471-479   การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1-9 3(3-0-6)
Selected Topic in Software Engineering I-IX
** เลือกเรียนหนึ่งวิชา และรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่นับหน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

แผนการศึกษา

หลักสูตร 4 ปี แบบมีสหกิจ
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1
SWE101 Foundations of Computer Science 3(2-2-5)
MAT101   Mathematics 3(3-0-6)
ENG101   English I 3(3-0-6)
PHY101   General Physics 3(3-0-6)
PHY102   General Physics Laboratory 1(0-3-0)
SOC110 General Education for Life Development I 3(2-2-5)
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2
SWE102 Computer Programming 3(2-2-5)
MAT123 Applied Calculus  3(3-0-6)
ENG102 English II 3(3-0-6)
CHE103 General Chemistry 3(3-0-6)
CHE104 General Chemistry Laboratory 1(0-3-0)
SOC111 General Education for Life Development II   3(2-2-5)
TOTAL 16
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1
SWE201 Data Structure and Algorithms 3(3-0-6)
SWE211 Computer Architecture and Organization    3(3-0-6)
SWE202 Foundations of Software Engineering 3(3-0-6)
SWE231 Object-Oriented Programming 3(2-2-5)
MAT202 Discrete Mathematics 3(2-2-5)
ENG103 English III 3(3-0-6)
LIB102 Information for Study Skills and Research   1(0-2-1)
 TOTAL 19
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2
SWE221 Operating Systems 3(3-0-6)
SWE232 Database System Design 3(3-0-6)
SWE233 Software Architecture 3(3-0-6)
SWE234 Object-Oriented Software Development 3(3-0-6)
MAT201 Linear Algebra 3(3-0-6)
ENG104 English IV 3(2-2-5)
PHExxx Health and Recreation 2(x-x-x)
TOTAL 19
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1
SWE322 Communication and Computer Networks 3(2-2-5)
SWE331 Object-Oriented Analysis and Design 3(3-0-6)
SWE332 Software Requirements Specification and Management 3(3-0-6)
SWE333 Software Construction and Evolution 3(3-0-6)
MAT311 Statistics and Empirical Methods for Computing 3(3-0-6)
ENG221 English for Science and Technology 3(3-0-6)
COM101   Technology Computer 3(2-2-5)
 TOTAL 21
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2
SWE334 Software Validation and Verification 3(3-0-6)
SWE335 Software Process and Quality Assurance  3(3-0-6)
SWE336 Software Project Management 3(3-0-6)
SWE341 Human-Computer Interaction 3(3-0-6)
PHL103 Personality Development 3(3-0-6)
SWE461 Laws and Ethics for Software Engineers       3(3-0-6)
SCIxxx Mathematics and Science 3(x-x-x)
TOTAL 21
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
SWE481 Software Engineering Seminar 3(3-0-6)
SWE491 Software Engineering Project I 1(0-3-3)
SWE493 สหกิจศึกษา 6(0-40-0)
 TOTAL 10
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2
SOC401 Orientation Posterity 1(1-0-2)*
SWE492 Software Engineering Project II               3(0-9-5)
SWExxx Approved Software Engineering Elective       3(3-0-6)
SWExxx Approved Software Engineering Elective        3(3-0-6)
SWExxx Approved Software Engineering Elective        3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective  3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective  3(x-x-x)
TOTAL 15
หลักสูตร 4 ปี แบบไม่มีสหกิจ
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1
SWE101 Foundations of Computer Science 3(2-2-5)
MAT101   Mathematics 3(3-0-6)
ENG101   English I 3(3-0-6)
PHY101   General Physics 3(3-0-6)
PHY102   General Physics Laboratory 1(0-3-0)
SOC110 General Education for Life Development I 3(2-2-5)
TOTAL     16
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2
SWE102 Computer Programming 3(2-2-5)
MAT123 Applied Calculus  3(3-0-6)
ENG102 English II 3(3-0-6)
CHE103 General Chemistry 3(3-0-6)
CHE104 General Chemistry Laboratory 2(0-3-6)
SOC111 General Education for Life Development II    3(2-2-5)
TOTAL 16
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1
SWE201 Data Structure and Algorithms 3(3-0-6)
SWE211 Computer Architecture and Organization    3(3-0-6)
SWE202 Foundations of Software Engineering 3(2-2-5)
SWE231 Object-Oriented Programming 3(2-2-5)
MAT202 Discrete Mathematics 3(3-0-6)
ENG103 English III 3(3-0-6)
LIB102 Information for Study Skills and Research   1(0-2-1)
TOTAL 19
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2
SWE221 Operating Systems 3(3-0-6)
SWE232 Database System Design 3(3-0-6)
SWE233 Software Architecture 3(3-0-6)
SWE234 Object-Oriented Software Development 3(3-0-6)
MAT201 Linear Algebra 3(3-0-6)
ENG104 English IV 2(2-2-5)
PHExxx Health and Recreation 2(x-x-x)
TOTAL 19
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1
SWE322 Communication and Computer Networks 3(2-2-5)
SWE331 Object-Oriented Analysis and Design 3(3-0-6)
SWE332 Software Requirements Specification and Management 3(3-0-6)
SWE333 Software Construction and Evolution 3(3-0-6)
MAT311 Statistics and Empirical Methods for Computing 3(3-0-6)
ENG221 English for Science and Technology 3(3-0-6)
COM101   Technology Computer 3(2-2-5)
TOTAL 21
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2
SWE334 Software Validation and Verification 3(3-0-6)
SWE335 Software Process and Quality Assurance  3(3-0-6)
SWE336 Software Project Management 3(3-0-6)
SWE341 Human-Computer Interaction 3(3-0-6)
PHL103 Personality Development 3(3-0-6)
SWE461 Laws and Ethics for Software Engineers      3(3-0-6)
SCIxxx Mathematics and Science 3(x-x-x)
TOTAL 21
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 3
SWE391* Professional Internship 1(0-20-10)
TOTAL 1
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
SWE481 Software Engineering Seminar 3(3-0-6)
SWE491 Software Engineering Project I 1(0-3-3)
SWExxx Approved Software Engineering Elective I    3(3-0-6)
SWExxx Approved Software Engineering Elective II   3(3-0-6)
SWExxx Approved Software Engineering Elective III 3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective I                                       3(x-x-x)
TOTAL 15
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2
SOC401 Orientation Posterity 1(1-0-2)*
SWE492 Software Engineering Project II               3(0-9-5)
SWExxx Approved Software Engineering Elective IV     3(3-0-6)
SWExxx Approved Software Engineering Elective IV   3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective II 3(x-x-x)
TOTAL 12