มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในกระบวนการผลิตสื่อทางด้านมัลติมีเดีย และสื่อแอนิเมชั่น โดยสร้างสรรค์ผลงานด้วยซอฟต์แวร์ที่มีความทันสมัย อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน การเรียนการสอนเน้นการฝึกปฎิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในด้านต่างๆ อาทิ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ตลอดจนการสร้างสื่อแอนิเมชั่นในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ที่เน้นให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงผ่านหน้าเว็บเพจ

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) / B.Sc.  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (MTA)
  • จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ และ หลักสูตรสำหรับนักศึกษา ปวส. (เทียบโอน) 2 ปี ภาคปกติ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

  • มีใจรักในงานด้านศิลปะเชิงประยุกต์
  • มีความคิดอิสระในเชิงสร้างสรรค์และมีจินตนาการ
  • มีความสนใจในการถ่ายทอดผ่านสื่อเทคโนโลยี

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักศึกษาสามารถ ประกอบอาฃีพ นักสร้างจำลองและเลียนแบบ (Computer Simulation Designer) ศิลปินดิจิทัล (Digital Artist) นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer) นักออกแบบคอมพิวเตอร์ (Game Designer/Developer) นักออกแบบเว็บไซต์ (web Designer) นักออกแบบกราฟิกเพื่อสารสนเทศ (Infographies Designer)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียน

หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพลานามัยและนันทนาการ 1 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาแกน 12 หน่วยกิต
– วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการซอฟต์แวร์   30 หน่วยกิต
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 28 หน่วยกิต
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ   2 หน่วยกิต
กลุ่มงานศิลป์ 10 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกเลือก 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต