มุ่งเน้นให้ความรู้และทักษะทางด้านเครือข่าย ทั้งในส่วนของการออกแบบ ติดตั้ง รวมทั้งสามารถตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ โดยผู้เรียนจะได้รับใบรับรองของ Cisco ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นยังสอดแทรกความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยพร้อมทั้งศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ โดยเน้นเรื่องของการออกแบบเว็บไซต์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) / B.Sc.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITS)
  • จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ และ หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี ภาคปกติ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

  • มีความสนใจในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ
  • มีความสนใจในการทำงานของระบบเครือข่าย
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อดทน
  • มีลักษณะบุคลิกที่เป็นนักวิเคราะห์ วางแผน และนักแก้ไขปัญหา

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพ เป็นผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator) ผู้ดูแลระบบ (System Administration) ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administration) หรือผู้สนับสนุนระบบ (System Supporter)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียน

หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพลานามัยและนันทนาการ 1 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาแกน 20 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกบังคับ 53 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกเลือก 27 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต