สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มุ่งเน้นให้ความรู้และทักษะทางด้านเครือข่าย ทั้งในส่วนของการออกแบบ ติดตั้ง รวมทั้งสามารถตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ โดยผู้เรียนจะได้รับใบรับรองของ Cisco ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นยังสอดแทรกความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยพร้อมทั้งศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ โดยเน้นเรื่องของการออกแบบเว็บไซต์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพ เป็นผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator) ผู้ดูแลระบบ (System Administration) ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administration) หรือผู้สนับสนุนระบบ (System Supporter)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียน

หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา     12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลานามัยและนันทนาการ 1 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน 20 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ 53 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก 27 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต