สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มุ่งเน้นให้ความรู้และทักษะทางด้านเครือข่าย ทั้งในส่วนของการออกแบบ ติดตั้ง รวมทั้งสามารถตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ โดยผู้เรียนจะได้รับใบรับรองของ Cisco ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นยังสอดแทรกความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยพร้อมทั้งศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ โดยเน้นเรื่องของการออกแบบเว็บไซต์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพ เป็นผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator) ผู้ดูแลระบบ (System Administration) ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administration) หรือผู้สนับสนุนระบบ (System Supporter)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียน

หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา     12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลานามัยและนันทนาการ 1 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน 20 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ 53 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก 27 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

วิชาเรียน

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เลือกศึกษา จากวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
ECO100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
Economics  for  Everyday  Life
ECO101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Economics
LIB102 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 1(0-2-1)
Information for Study Skills and Research
PHL101 ปรัชญาเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Philosophy
PHL102 ตรรกวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Logic
PHL103 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5)
Personality Development
PHL104 มรดกไทย 3(3-0-6)
Thai  Heritage
PHL105 ปรัชญากับการดำเนินชีวิต 3(3-0-6)
Philosophy  and  Living
PHL106 การคิดเชิงเหตุผล 3(3-0-6)
Logical  Thinking
PHL107 มนุษย์กับจริยธรรม 3(3-0-6)
Man  and  Ethics
PHL108 อารยธรรมไทย 3(3-0-6)
Thai Civilization
SOC001 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านคุณธรรม 1(1-0-2)*
The Extra Curricular Activities in Ethics
SOC101 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6)
Man and Society
SOC102 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
General Psychology
SOC103 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6)
Human Relation
SOC104 สังคมวิทยา 3(3-0-6)
Sociology
SOC105 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต 3(3-0-6)
Psychology  for  Living
SOC106 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6)
Service  Industry  Psychology
SOC107 การเมืองกับการปกครองของไทย 3(3-0-6)
Thai  Politics  and  Government
SOC108 ครอบครัวยุคใหม่ 3(3-0-6)
Modern  Family
SOC110 ศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนาชีวิต 1 3(2-2-5)
General Education for Life Development I
SOC111 ศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนาชีวิต 2 3(2-2-5)
General Education for Life Development II
SOC401 ปัจฉิมนิเทศ 1(1-0-2)*
Orientation Posterity
* นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกำหนดให้ต้องผ่าน รายวิชา SOC001 และ SOC401  โดยไม่คิดหน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา เลือกศึกษาจากวิชาต่อไปนี้ 12 หน่วยกิต
CHN101 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 3(3-0-6)
Introduction Chinese I
CHN102 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 3(3-0-6)
Introduction Chinese II
ENG101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
English I
ENG102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
English II
ENG103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6)
English III
ENG104 ภาษาอังกฤษ 4 3(2-2-5)
English IV
ENG105 ภาษาอังกฤษ 5 3(3-0-6)
English V
ENG106 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 3(3-0-6)
English for Careers
ENG107 ภาษาอังกฤษชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
English for Everyday Life
THA101 ภาษาไทย 3(3-0-6)
Thai 
THA102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
Thai for Communication
THA111 ภาษาไทย 1 3(3-0-6)
Thai I
THA112 ภาษาไทย 2 3(3-0-6)
Thai II
THA113 ภาษาไทย 3 3(3-0-6)
Thai III
THA114 ไทยศึกษา 3(3-0-6)
Thai Study
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เลือกศึกษา จากวิชาต่อไปนี้ 9 หน่วยกิต
COM001 ทักษะคอมพิวเตอร์ 1 0(0-0-0)*
Computer Skills 1  
COM002 ทักษะคอมพิวเตอร์ 2 0(0-0-0)*
Computer Skills 2  
COM101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Technology Computer
MAT101 คณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
Mathematics
MAT111 สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Statistics
SCI101 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)
General Science
SCI102 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Man and Environment
SCI103 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Natural Resources and Environment
SCI104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6)
Science and Technology
* นักศึกษาระดับปริญญาตรีต้องสอบผ่านรายวิชาCOM001ทักษะคอมพิวเตอร์ 1 และ/หรือ COM002 ทักษะคอมพิวเตอร์ 2
** รายวิชา BSC102 เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น COM101
1.4 กลุ่มวิชาพลานามัยและนันทนาการ เลือกศึกษาจาก วิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต
PHE110 ฟุตซอล 1(0-2-1)
Futsal
PHE111 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1)
 Arts of Self Defense
PHE112 บาสเกตบอล 1(0-2-1)
 Basketball
PHE113 วอลเลย์บอล 1(0-2-1)
Volleyball
PHE114 เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1)
Table Tennis
PHE115 เปตอง 1(0-2-1)
Ptanque
PHE116 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1(0-2-1)
Rhythmic Activities
PHE117 ฟุตบอล 1(0-2-1)
Football
PHE118 แบดมินตัน 1(0-2-1)
Badminton
PHE119 เทนนิส 1(0-2-1)
Tennis
PHE120 เทควันโด 1(0-2-1)
Taekwondo
PHE123 ดนตรีไทย 1(0-2-1)
Thai Classical Music
PHE124 ดนตรีพื้นบ้าน 1(0-2-1)
Folk Music
PHE125 การขับร้องเบื้องต้น 1(0-2-1)
Introduction to Singing
PHE126 ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย 1(0-2-1)
Thai Music and Dancing
PHE130 แอโรบิคด๊านซ์ 1(0-2-1)
Aerobic Dance
PHE131 โยคะ 1(0-2-1)
Yoga
PHE151 หมากล้อม 1(0-2-1)
Go Game
PHE152 หมากรุกไทย 1(0-2-1)
Thai Chess
PHE153 หมากรุกสากล 1(0-2-1)
Chess
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน ศึกษาวิชาต่อไปนี้ 20 หน่วยกิต
CHE103 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)
General Chemistry
CHE104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-1)
General Chemistry Laboratory
ENG221 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6)
English for Science and Technology
MAT120 แคลคูลัส    3(3-0-6)
Calculus 
MAT201 พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6)
Linear Algebra
MAT202 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง  3(3-0-6)
                     Discrete Mathematics
PHY101 ฟิสิกส์ทั่วไป  3(3-0-6)
General Physics
PHY102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-1)
General Physics Laboratory
2.2 กลุ่มวิชาเอกเฉพาะ ศึกษาวิชาต่อไปนี้จำนวน 53 หน่วยกิต
ITS101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(2-2-5)
Information Technology I
ITS131 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Computer Programming
ITS220 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม 3(3-0-6)
Data Structure and Algorithms
ITS221 การออกแบบระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)
Database System Design
ITS252 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
Computer Architecture
ITS311 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
Management Information System
ITS313 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6)
System Analysis and Design
ITS331 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6)
Operating System
ITS341 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
Electronic Commerce
ITS351 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3(2-2-5)
Data Communications and Networking
ITS413 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
Computer Security
TS441 การออกแบบและเขียนโปรแกรมเว็บ 3(2-2-5) 
Web Designing and Programming
ITS443 ปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
Human and Computer Interaction
ITS451 เครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Computer Communication Network
ITS486 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
Seminar in Information Technology
ITS487 จริยธรรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1)
Computer Professional Ethics
ITS491 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1(3-0-4)
Information Technology Project I
ITS492 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3(0-9-3)
Information Technology Project II
MAT311 สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์สำหรับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
Statistics and Empirical Methods for Computing
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก เลือกศึกษาวิชาต่อไปนี้จำนวน 27 หน่วยกิต
ITS211 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
Information Technology
ITS222 แฟ้มข้อมูลและการประมวลผล 3(2-2-5)
File Organization and Processing
ITS223 การประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
Applied Database Management System
ITS231 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
Object Oriented Programming
ITS241 เรขาภาพคอมพิวเตอร์และการออกแบบ 3(2-2-5)
Computer Graphic and Design
ITS242 เทคโนโลยีระบบอินเทอร์เน็ต 3(3-0-6)
Internet System Technology
TS251 ระบบดิจิตอลเบื้องต้น 3(2-2-5)
Introduction to Digital System
ITS312 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  3(3-0)
Technology Management and Innovation
ITS314 ระเบียบวิธีการวิจัยResearch  3(3-0-6)
Methodology
ITS315 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
Decision Support System
ITS316 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคม 3(3-0-6) 
Information Technology for Society
ITS317 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 3(3-0-6)
Object Oriented Analysis and Design
TS342 ระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
Electronic Banking System
ITS343 เทคโนโลยีการบริหารเว็บ 3(2-2-5)
Web Service Technology
ITS344 ระบบสื่อผสม 3(2-2-5)
Multimedia System
ITS345 เครือข่ายสื่อประสม 3(3-0-6)
Multimedia Internetworking
ITS346 วิศวกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
  Electronic Commerce Engineering
ITS352 เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3(3-0-6) 
Telecommunication Technology
ITS353 การออกแบบและติดตั้งเครือข่าย  3(3-0-6)
Network Installation and Design
ITS411 การจัดการศูนย์สารสนเทศ 3(3-0-6)
Information Center Management 
ITS412 ปัญญาประดิษฐ์  3(3-0-6) 
Artificial Intelligence
ITS414 การสืบค้นสารสนเทศ 3(3-0-6)
Information Retrieval
ITS415 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
Information Technology for Supply Chain Management
ITS431 การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อวิสาหกิจ 3(2-2-5)
Enterprise Software Development
ITS432 การออกแบบและพัฒนาเกมส์คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Computer Game Design and Development
ITS442 เรขาภาพคอมพิวเตอร์ 3 มิติ 3(2-2-5)
3D Computer Graphic
ITS443 ปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
Human and Computer Interaction
ITS444 การจัดการความรู้   3(3-0-6)
Knowledge Management
ITS452 การบริหารเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
Computer System and Network Administration
ITS453 การประมวลผลบนอุปกรณ์พกพาและการสื่อสารไร้สาย 3(3-0-6) 
Mobile Computing and Wireless Communication
ITS454 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5)
Advanced Computer Network Technology
ITS455 ชีวสารสนเทศ   3(3-0-6)
Bioinformatics
ITS481 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(3-0-6) 
Special Topics in Information Technology I
ITS482 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3(3-0-6) 
Special Topics in Information Technology II 
ITS483 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3(3-0-6) 
Special Topics in Information TechnologyIII
ITS484 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 3(3-0-6)
Special Topics in Information TechnologyIV
ITS485 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 3(3-0-6)
Special Topics in Information Technology V
ITS493 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
Co-operative Education
หมายเหตุ: หากศึกษาในรายวิชา ITS493 สหกิจศึกษา สามารถ ยกเว้นไม่ศึกษาในวิชา ITS391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การฝึกงาน
ITS391  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1(0-0-20)*
Professional Internship
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต โดยคำแนะนำ และความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้นักศึกษาอาจเลือกศึกษา รายวิชาใดในระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยหรือรายวิชาที่ เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่มีข้อตกลง ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (กพ.)

แผนการศึกษา

หลักสูตร 4 ปี มีสหกิจ
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
CHE103     General Chemistry 3(3-0-6)
CHE104     General Chemistry Laboratory 1(0-3-1)
ENG101    English I 3(3-0-6)
ITS101 Basic Information Technology I 3(2-2-5)
PHEXXX   XXXXXXX 1(0-2-1)
SCI102 Man and Environment 3(3-0-6)
SOC110   General Education for Life I 3(2-2-5)
TOTAL 17
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ENG102   English II 3(3-0-6)
LIB102     Information for study skills and research 1(0-2-1)
PHL103    Personality Development 3(2-2-5)
ITSXXX Major Elective 3(3-0-6)
PHY101 General Physics 3(3-0-6)
PHY102 General Physics Laboratory 1(0-3-1)
SOC111 General Education for Life II 3(3-0-6)
TOTAl 17
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
COM101 Technology Computer 3(2-2-5)
ENG103 English III 3(3-0-6)
ITS131 Computer Programming 3(2-2-5)
ITS220 Data Structure and Algorithms 3(3-0-6)
ITS251 Introduction to Digital System 3(2-2-5)
ITS251 Computer Architecture 3(3-0-6)
MAT120 Calculus  3(3-0-6)
SCI104 Science and Technology 3(3-0-6)
TOTAL 21
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ENG104 English IV 3(3-0-6)
ITS221 Database System Design 3(2-2-5)
ITS311 Management Information System 3(3-0-6)
ITS241 Computer Graphic and Design 3(2-2-5)
ITS331 Operating System 3(3-0-6)
TSXXX Major Elective 3(2-2-5)
MAT202 Discrete Mathematics 3(3-0-6)
TOTAL 21
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ENG221 English for Science and Technology 3(3-0-6)
ITS313 System Analysis and Design 3(3-0-6)
ITS351 Data Communications and Networking 3(2-2-5)
ITS486 Seminar in Information Technology 3(3-0-6)
ITSXXX Major Elective 3(2-2-5)
MAT201 Linear Algebra 3(3-0-6)
MAT311 Statistics and Empirical Methods for Computing 3(2-2-5)
TOTAL 21
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
IITS331 Operating System 3(3-0-6)
ITS413 Computer Security 3(3-0-6)
ITS441 Web Designing and  Programming 3(2-2-5)
ITS443 Human and computer Interrection  3(2-2-5)
ITS451 Computer Communication Network 3(2-2-5)
ITSXXX Major Elective 3(3-0-6)
ITSXXX Major Elective 3(2-2-5)
ITS487 Computer Professional Ethics 1(0-2-1)
TOTAL 19
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ITS491 Information Technology Project I 1(0-3-1)
ITS493 Co-Operative Education 6(0-40-0)
TOTAL 7
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ITS492 Information Technology Project II 3(0-9-3)
ITSXXX Major Elective 3(2-2-5)
ITSXXX Major Elective 3(3-0-6)
XXXXXX Free Elective 1 3(3-0-6)
XXXXXX Free Elective 2 3(3-0-6)
SOC401 Orientation Posterity 1(1-0-1)*
TOTAL 15
หลักสูตร 4 ปี ไม่มีสหกิจ
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
CHE103 General Chemistry 3(3-0-6)
CHE104 General Chemistry Laboratory 1(0-3-1)
ENG101 English I 3(3-0-6)
ITS101 Information Technology I 3(2-2-5)
PHEXXX XXXXXXX 1(0-2-1)
SCI102 Man and  Environnment 1(0-2-1)
SOC110 General Education for Life Development I 3(3-0-6)
TOTAL 17
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ENG102 English II 3(3-0-6)
LIB102 Information for Study Skills and Research  1(0-2-1)
MAT111 Introduction to Statistics 3(3-0-6)
MAT121 Calculus I 3(3-0-6)
MAT120 Calculus 3(3-0-6)  
PHL103 Personality Development 3(2-2-5)  
PHY101 General Physics 3(3-0-6)
PHY102 General Physics Laboratory 1(0-3-1)
SOC111 General Education for Life Development II 3(3-0-6)
TOTAl 17
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
COM101  Technology Computer   3(2-2-5)
ENG103   English III 3(3-0-6)
ITS131 Computer Programming 3(2-2-5)
ITS220 Data Structure and Algorithms 3(3-0-6)
ITS211 Information Technology 3(3-0-6)
ITS251 Introduction to Digital System 3(2-2-5)
ITS311 Management Information system 3(3-0-6)
ITSxxx Major  Elective 3(2-2-5)
SCI104 Science and Technology 3(3-0-6)
MAT122 Calculus II 3(3-0-6)
TOTAL 18
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ENG104 English IV 3(3-0-6)
ITS221 Database System Design 3(2-2-5)
ITS241 Computer Graphic and Design 3(2-2-5)
TS252 Computer  Architecture 3(2-2-5)
ITS331 Operation System 3(3-0-6)
TS341 Electronic commerce 3(2-2-5)
ITSXXX Major Elective 3(3-0-6)
ITSXXX Major Elective 3(2-2-5)
MAT202 Discrete Mathematics 3(3-0-6)
TOTAL 21
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ENG221 English for Science and Technology 3(3-0-6)
ITS313 System Analysis and Design 3(3-0-6)
ITS413 Computer  Security 3(3-0-6)
ITS351 Data Communications and Networking 3(2-2-5)
ITSXXX Major Elective 3(2-2-5)
MAT201 Linear Algebra 3(3-0-6)
TOTAL 21
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ITS413 Computer  Security       3(3-0-6)
ITS441 Web Designing and  Programming         3(2-2-5)
ITS443 Human and computer Interrection           3(2-2-5)
ITS451 Computer Communication Network     3(2-2-5)
ITSXXX Major Elective    3(3-0-6)
ITSXXX Major Elective       3(2-2-5)
TOTAL 18
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
ITS391 Professional Internship 1(0-20-10)*
TOTAL 1*
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ITS486 Seminar in Information Technology 3(3-0-6)
ITS491 Information Technology Project I 1(0-3-1)
ITSXXX Major Elective 3(2-2-5)
ITSXXX Major Elective 3(3-0-6)
ITSXXX Major Elective    3(2-2-5)
XXXXXX Free Elective 1 3(3-0-6)
TOTAL 13
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ITS487 Computer Professional Ethics 1(0-2-1
ITS492 Information Technology Project II 3(0-9-3)
ITSXXX Major Elective 3(3-0-6)
ITSXXX Major Elective 3(3-0-6)
SOC401 Orientation Posterity 1(1-0-1)*
TOTAL 10