เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการบริหารจัดการ เรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี การเลือกใช้และประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ให้เหมาะสมกับธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างสร้างสรรค์โดยเน้นการปฎิบัติจริง เพื่อให้เกิดทักษะในด้านต่างๆ เช่น Business Database System  Web Application  Graphic & Multimedia for Business และ Business Project

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจ(บธ.บ)/ B.B.A.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BSC)
  • จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ   และ หลักสูตรสำหรับนักศึกษา ปวส. (เทียบโอน) 2 ปี ภาคปกติ  และภาคสมทบ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

  • ควรมีความถนัดในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประเภทต่างๆ
  • ควรมีความถนัดในการใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์กับงานด้านต่างๆ
  • มีความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์พื้นฐาน
  • มีความสนใจในการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพ เป็นผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ผู้สนับสนุนระบบ (System Supporter) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการใช้โปรแกรมประยุกต์เฉพาะด้าน (Expert User)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียน

หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพลานามัยและนันทนาการ 1 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาแกน 39 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเฉพาะ 43 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต