สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการบริหารจัดการ เรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี การเลือกใช้และประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ให้เหมาะสมกับธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างสร้างสรรค์โดยเน้นการปฎิบัติจริง เพื่อให้เกิดทักษะในด้านต่างๆ เช่น Business Database System  Web Application  Graphic & Multimedia for Business และ Business Project

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพ เป็นผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ผู้สนับสนุนระบบ (System Supporter) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการใช้โปรแกรมประยุกต์เฉพาะด้าน (Expert User)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียน

หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า          32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    10 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลานามัยและนันทนาการ 1 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน 39 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเฉพาะ 43 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต