สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการบริหารจัดการ เรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี การเลือกใช้และประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ให้เหมาะสมกับธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างสร้างสรรค์โดยเน้นการปฎิบัติจริง เพื่อให้เกิดทักษะในด้านต่างๆ เช่น Business Database System  Web Application  Graphic & Multimedia for Business และ Business Project

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพ เป็นผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ผู้สนับสนุนระบบ (System Supporter) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการใช้โปรแกรมประยุกต์เฉพาะด้าน (Expert User)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียน

หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า          32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    10 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลานามัยและนันทนาการ 1 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน 39 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเฉพาะ 43 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต

วิชาเรียน

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  เลือกศึกษาจาก วิชาต่อไปนี้ 10 หน่วยกิต
ECO100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
Economics  for  Everyday  Life
ECO101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Economics
LIB102 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 1(0-2-1)
Information For Study Skills and Research
PHL101 ปรัชญาเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Philosophy
PHL102 ตรรกวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Logic
PHL103 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5)
Personality Development
PHL104 มรดกไทย 3(3-0-6)
Thai  Heritage
PHL105 ปรัชญากับการดำเนินชีวิต 3(3-0-6)
Philosophy  and  Living
PHL106 การคิดเชิงเหตุผล 3(3-0-6)
Logical  Thinking
PHL107 มนุษย์กับจริยธรรม 3(3-0-6)
Man  and  Ethics
PHL108 อารยธรรมไทย 3(3-0-6)
Thai Civilization
SOC001 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านคุณธรรม  1(1-0-2)*
The extra curricular activites in Ethics
SOC101 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6)
Man and Society
SOC102 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
General Psychology
SOC103 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6)
Human Relation
SOC104 สังคมวิทยา 3(3-0-6)
Sociology
SOC105 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต 3(3-0-6)
Psychology for Living
SOC106 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6)
Service Industry Psychology
SOC107 การเมืองกับการปกครองของไทย 3(3-0-6)
Thai Politics and Government
SOC108 ครอบครัวยุคใหม่ 3(3-0-6)
Modern Family
SOC110 ศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนาชีวิต 1 3(2-2-5)
General Education for Life Development I
SOC111 ศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนาชีวิต 2 3(2-2-5)
General Education for Life Development II
SOC401 ปัจฉิมนิเทศ 1(1-0-2)*
Orientation Posterity
* นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกำหนดให้ต้อง ผ่านรายวิชา SOC001 และ SOC401 โดยไม่คิดหน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา เลือกศึกษาจากวิชาต่อไปนี้ 12 หน่วยกิต             
CHN101 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 3(3-0-6)
Introduction Chinese I
CHN102 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 3(3-0-6)
Introduction Chinese II
ENG101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
English I
ENG102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
English II
ENG103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6)
English III
ENG104 ภาษาอังกฤษ 4 3(2-2-5)
English IV
ENG105 ภาษาอังกฤษ 5 3(3-0-6)
English V
ENG106 ภาษาอังกฤษ 6 3(3-0-6)
English for Careers
ENG107 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
English for Everyday Life
THA101 ภาษาไทย  3(3-0-6)
Thai
THA102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
Thai for Communication
THA111 ภาษาไทย 1 3(3-0-6)
Thai I
THA112 ภาษาไทย 2 3(3-0-6)
Thai II
THA113 ภาษาไทย 3 3(3-0-6)
Thai III
THA114 ไทยศึกษา  3(3-0-6)
Thai Study
* นักศึกษาไทยกำหนดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 9 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เลือกศึกษาจาก วิชาต่อไปนี้ 9 หน่วยกิต
COM001 ทักษะคอมพิวเตอร์ 1 0(0-0-0)*
Computer Skills 1
COM002 ทักษะคอมพิวเตอร์ 2 0(0-0-0)*
Computer Skills 2
COM101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Technology Computer
MAT101 คณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
Mathematics
MAT111 สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Statistics
SCI101 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)
General Science
SCI102 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Man and Environment
SCI103 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
Natural Resources and Environment
SCI104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6)
Science and Technology
* นักศึกษาระดับปริญญาตรีต้องสอบผ่านรายวิชาCOM001 ทักษะคอมพิวเตอร์ 1 และ/หรือ COM002 ทักษะคอมพิวเตอร์ 2
** รายวิชา BSC102 เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น COM101
1.4 กลุ่มวิชาพลานามัยและนันทนาการ เลือกศึกษาจากวิชาต่อไปนี้ 1 หน่วยกิต
PHE111 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1)
Arts of Self Defense
PHE112 บาสเกตบอล 1(0-2-1)
Basketball
PHE113 วอลเลย์บอล 1(0-2-1)
Volleyball
PHE114 เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1)
Table Tennis
PHE115 เปตอง 1(0-2-1)
Ptanque
PHE116 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1(0-2-1)
Rhythmic Activities
PHE117 ฟุตบอล 1(0-2-1)
Football
PHE118 แบดมินตัน 1(0-2-1)
Badminton
PHE119 เทนนิส 1(0-2-1)
Tennis
PHE120 เทควันโด 1(0-2-1)
Tachwondo
PHE123 ดนตรีไทย 1(0-2-1)
Thai Classical Music
PHE124 ดนตรีพื้นบ้าน 1(0-2-1)
Folk Music
PHE151 หมากล้อม 1(0-2-1)
Go Game
PHE152 หมากรุกไทย 1(0-2-1)
Thai Chess
PHE153 หมากรุกสากล 1(0-2-1)
Chess
PHE154 การนวดแผนโบราณ 1(0-2-1)
Thai Massage
PHE155 ศิลปะและหัตถกรรมเพื่อนันทนาการ 1(0-2-1)
Arts and Handicraft for Recreation
PHE156 การปมพยาบาลเบื้องต้น 1(0-2-1)
First Aid
PHE157 ลูกเสือ 1(0-2-1)
Boy Scout
PHE158 ยุวกาชาด 1(0-2-1)
Girl Guide
2. หมวดวิชาเฉพาะ (จำนวน 97 หน่วยกิต)
2.1 กลุ่มวิชาแกน ศึกษาจากวิชาต่อไปนี้   39  หน่วยกิต
ACC101 การบัญชีทั่วไป 3(2-2-5)
General  Accounting 
ACC301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
Managerial  Accounting
ECO201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6)
Micro  Economics
ECO202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6)
Macro  Economics
ENG311 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)
Business  English
FIB201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
Business  Finance
LAW201 กฏหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
Business  Law
LAW202 การภาษีอากร 3(3-0-6)
Taxation
MAT203 คณิตศาสตร์  และสถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
Statistics for Business
MGT201   องค์การ และการจัดการ             3(3-0-6)
Organization and Management
MGT202 การจัดการการปฏิบัติการ 3(3-0-6)
Operation Management
MGT401 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
Strategic Management
MKT201 หลักการตลาด 3(3-0-6)
Principles of Marketing
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ศึกษาจากวิชาต่อไปนี้   43  หน่วยกิต
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ ศึกษาวิชาต่อไปนี้ 15 หน่วยกิต
BSC202 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5)
Information Technology in Business
BSC361 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ3(3-0-6)
Management  Information system 
BSC362 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ 3(3-0-6)
System  Analysis  and   Design
BSC363 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงธุรกิจ3 (3-0-6)
Decision Support System for Business
BSC467 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์
Ethics and Laws for Practitioner of Computer 3(3-0-6)
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ ศึกษาวิชาต่อไปนี้ 13 หน่วยกิต
BSC201 คอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 3(2-2-5)
Computer for Business
BSC351 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
Database  Management system  
BSC483   สัมมนาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ธุรกิจ3 (3-0-6)
Seminar in Computer Application
BSC491        โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  1  1(0-3-1)
Business  Computer  Project I
BSC492        โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2   3(0-9-3)
Business  Computer  Project  II
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีทางซอฟต์แวร์ ศึกษาวิชาต่อไปนี้ 9 หน่วยกิต
BSC231  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  3(2-2-5)
Foundation of Computer Programming
BSC232     การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
        Computer  Programming
BSC442 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(2-2-5)
Web Programming
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  ศึกษาวิชาต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต
BSC221 โครงสร้างข้อมูล และการจัดการ
แฟ้มข้อมูล 3(3-0-6)
Data Structure and File Management
BSC321 การสื่อสารข้อมูล  และเครือข่าย 3(2-2-5)
Data  Communication and Network
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ศึกษาจากวิชาต่อไปนี้   15  หน่วยกิต
BSC233 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
Object Oriented Programming
BSC341  ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
Computer Operating System
BSC352  คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5)
Computer Graphic
BSC353 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5)
Technology  Multimedia
BSC354 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี     3(2-2-5)
Computer Application in Accounting
BSC364 การบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์         3(3-0-6)
Computer Center Management
BSC365 การจัดการสารสนเทศ 3(2-2-5)
Information Management
BSC391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1(0-20-0)*
Professional Internship
BSC441 การออกแบบและพัฒนาเว็บไชต์ 3(2-2-5)
Designing and Developing Web Site
BSC451 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย3 (2-2-5)
Statistical Package for Research
BSC452 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเชิงธุรกิจ 3(2-2-5)
Applied Computer Graphics for Business
BSC453 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
Electronic Commerce
BSC454 เทคโนโลยีระบบมัลติมีเดียสำหรับ
งานธุรกิจ 3(2-2-5)
Multimedia Technology for Business
BSC455 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในเชิงธุรกิจ3 (2-2-5)
Computer Application for Business
BSC456 เทคโนโลยีไร้สาย 3(3-0-6)
Wireless Technology
BSC457 คลังข้อมูล 3(3-0-6)
Data Warehouse
BSC458 การจัดการธุรกิจยุคใหม่ด้วย
คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Modern Business Management in Computer
BSC461 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
Security in Computer  System
BSC462 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
Electronic Business 
BSC463 การจำลองกระบวนการธุรกิจ 3(2-2-5)
Business Process Simulation
BSC464 ระบบสารสนเทศเพื่อ e-Business 3(3-0-6)
Information System for e-Business
BSC465 การจัดการระบบธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
Electronic Banking System Management
BSC466 ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6)
Artificial Intelligence
BSC481 หัวข้อพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 3(3-0-6)
Selected Topics in Business Computer I
BSC482 หัวข้อพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2  3(3-0-6)
Selected Topics in Business Computer II
BSC493 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
Co-operative Education
*กรณีเลือกเรียนรายวิชา  BSC493  สหกิจศึกษา  ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือก  9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)
นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต โดยคำแนะนำและความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาอาจเลือกศึกษารายวิชาใดๆในระดับปริญญาตรี ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยหรือรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ ที่มีข้อตกลงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)

แผนการศึกษา

หลักสูตร 4  ปี แบบมีสหกิจ
ปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 1
COM101   Technology Computer         3(2-2-5)
ACC101   General  Accounting             3(2-2-5)
ENG101   English l 3(3-0-6)
MGT201  Organization and Management 3(3-0-6)
PHExxx    กลุ่มวิชาพลานามัยและนันทนาการ 1(0-2-1)
SOC110 General Education for Life Development I  3(2-2-5)
TOTAL     16
ปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2
BSC201 Computer for Business 3(2-2-5)
ECO201 Micro  Economics 3(3-0-6)
ENG102 English lI 3(3-0-6)
LIB102 Information for Study and Research 1(0-2-1)
MAT101 Mathematics 3(3-0-6)
SOC110 General Education for Life Development II  3(2-2-5)
TOTAL     16
ปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 1
BSC202 Information Technology in Business 3(2-2-5)
BSC231 Foundation of Computer Programming 3(2-2-5)
ECO202 Macro  Economics 3(3-0-6)
ENG103 English lII 3(3-0-6)
MGT202 Operation Management 3(3-0-6)
SCI104 Science and Technology 3(3-0-6)
TOTAL     18
ปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2
BSC232 Computer  Programming 3(2-2-5)
BSC221 Data Structure and File Management 3(2-2-5)
ENG104 English IV 3(3-0-6)
FIB201 Business  Finance 3(3-0-6)
LAW201 Business  Law 3(3-0-6)
MKT201 Principles of Marketing 3(3-0-6)
TOTAL     18
ปีที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 1
ACC301 Managerial  Accounting 3(3-0-6)
BSC321 Data  Communication and Network 3(2-2-5)
BSC351 Database  Management   3(2-2-5)
MAT203 Mathematics and Statistics for Business 3(3-0-6)
MGT401 Strategic Management 3(3-0-6)
PHL103 Personality Development 3(2-2-5)
TOTAL     18
ปีที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 2
BSC361 Management  Information  3(2-2-5)
BSC362 System  Analysis  and   Design 3(2-2-5)
BSCxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 3(3-0-0)
BSCxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 3(3-0-0)
ENG311 Business  English 3(3-0-6)
LAW202 Taxation 3(3-0-6)
TOTAL     18
ปีที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 3
BSC363 Decision Support System for Business 3(3-0-6)
BSC442 Web Programming 3(2-2-5)
BSC491 Business  Computer  Project I 1(0-3-1)
TOTAL     7
ปีที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 1
BSC493 Co-operative Education 6(0-18-0)
TOTAL     6
ปีที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 2
BSC467 Ethics and Laws for Practitioner of Com. 3(3-0-6)
BSC483 Seminar in Computer Application 3(3-0-6)
BSC492 Business  Computer  Project II 3(0-9-3)
BSCxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 3(3-0-0)
XXXxxx เลือกเสรี 3(3-0-0)
XXXxxx เลือกเสรี 3(3-0-0)
SOC401 Orientation Posterity 1(1-0-2)*
TOTAL     18
หลักสูตร 4  ปี แบบไม่มีสหกิจ
ปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 1
COM101   Technology Computer         3(2-2-5)
ACC101   General  Accounting             3(2-2-5)
ENG101   English l 3(3-0-6)
MGT201   Organization and Management 3(3-0-6)
PHExxx    กลุ่มวิชาพลานามัยและนันทนาการ 1(0-2-1)
SOC110 General Education for Life Development I 3(2-2-5)
TOTAL     16
ปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2
BSC201 Computer for Business 3(2-2-5)
ECO201 Micro  Economics 3(3-0-6)
ENG102 English lI 3(3-0-6)
LIB102 Information for Study and Research 1(0-2-1)
MAT101 Mathematics 3(3-0-6)
SOC110 General Education for Life Development II 3(2-2-5)
TOTAL     16
ปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 1
BSC202 Information Technology in Business 3(2-2-5)
BSC231 Foundation of Computer Programming 3(2-2-5)
ECO202 Macro  Economics 3(3-0-6)
ENG103 English lII 3(3-0-6)
MGT202 Operation Management 3(3-0-6)
SCI104 Science and Technology 3(3-0-6)
TOTAL 18
ปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2
BSC232 Computer  Programming 3(2-2-5)
BSC221 Data Structure and File Management 3(2-2-5)
ENG104 English IV 3(3-0-6)
FIB201 Business  Finance 3(3-0-6)
LAW201 Business  Law 3(3-0-6)
MKT201 Principles of Marketing 3(3-0-6)
TOTAL     18
ปีที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 1
BSC351 Database  Management  system 3(2-2-5)
BSC321 Data  Communication and Network 3(2-2-5)
BSCxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 3(3-0-0)
ACC301 Managerial  Accounting 3(3-0-6)
MAT203 Mathematics and Statistics for Business 3(3-0-6)
MGT401 Strategic Management 3(3-0-6)
PHL103 Personality Development 3(2-2-5)
TOTAL     18
ปีที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 2
BSC361 Management  Information System  3(2-2-5)
BSC362 System  Analysis  and   Design 3(2-2-5)
BSC363 Decision Support System for Business 3(3-0-6)
BSCxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 3(3-0-0)
ENG311 Business  English 3(3-0-6)
LAW202 Taxation 3(3-0-6)
TOTAL     18
ปีที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 3
BSC391 Professional Internship 1(0-20-0)*
TOTAL     1
ปีที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 1
BSC442 Web Programming 3(2-2-5)
BSC483 Seminar in Computer Application 3(3-0-6)
BSC491 Business  Computer  Project I 1(0-3-1)
BSCxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 3(3-0-0)
BSCxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 3(3-0-0) 
XXXxxx เลือกเสรี 3(3-0-0)
TOTAL     19
ปีที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 2
BSC467 Ethics and Laws for Practitioner of Com. 3(3-0-6)
BSC492 Business  Computer  Project II 3(0-9-3)
BSCxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 3(3-0-0)
XXxxx เลือกเสรี 3(3-0-0)
SOC401 Orientation Posterity 1(1-0-2)*
TOTAL     12