โครงการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน EPUB3

โครงการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน EPUB3 จัดขึ้นโดย สวทช และ nectec รุ่นที่ 1-4 ณ โรงแรมรามากาเด้น