ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) โดยมีนักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปี 2 และ 3 สาขาเทคโนโลนีสารสนเทศ ปี 2 และคณาจารย์ จำนวน 30 คน เข้าร่วมดูกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์