แนะนำหลักสูตรโดย
ดร.เพชราวลัย  ถิระวณัฐพงศ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


โทร 02-9727200 ต่อ 459
E-mail:phetcharawalai.thi@northbkk.ac.th
วันอังคาร - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดดำเนินการสอนระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เล็งเห็นถึงการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพในโลกแห่งการแข่งขันกันในด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ จึงได้มีการเปิดหลักสูตรครอบคลุมกับความต้องการในแต่ละด้าน ตั้งแต่ผู้บริหารทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้พัฒนาระบบชุดคำสั่งและบริหารระบบเครือข่าย จนกระทั่งผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในโลกของธุรกิจ พร้อมกันนี้ยังสนับสนุนส่งเสริมบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาให้มีความพร้อมในการทำงานทุกๆด้าน ไม่ว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ หรือทางด้านจรรยาบรรณและจริยธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ สังคม และตนเอง โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ และเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการศึกษาต่อระดับที่สูงต่อไป และในการสอน จะเน้นการสร้างประสบการณ์จากการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ วิจัย มีความคิดริเริ่ม และระเบียบแบบแผนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

จุดเด่นของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • นักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ปี 2552 และ 2553
  • นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนและสอบผ่านการติดตั้งระบบเครือข่าย Cisco รวม 2 รายวิชา
  • มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ: นักศึกษาทุกคนจะต้องสอบผ่านการวัดทักษะด้าน IT ตามเกณฑ์มาตรฐานของ กพร.
  • สอนโดยการเน้นการปฏิบัติให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้จริง และมีการสอดแทรกคุณธรรม จริธรรมในทุกรายวิชาที่สอน
  • ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
  • ดูแลนักศึกษาเหมือนบุตรหลานของตน
  • เครือข่ายรุ่นพี่รุ่นน้องเข้มแข็ง
  • มีวัฒนธรรมที่เรียกว่า “CAN DO”
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสื่อส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในวันพุธที่ ...
ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานการถ่ายภาพ "PhotoROSE" ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00-13.00 น. ณ อาคาร 2 ชั้น G ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกร...
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์จิรวิญญ์ ดีเจริญชิตพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวินัยและความขยันหมั่นเพียร ประจำปีการศึกษา 2556 ในพิธีไห...
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ณัฐพล ธนเชวงสกุล อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการสอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ในพิธีไหว้ครู เท...
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านซอฟต์แวร์สู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตร Datab...
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ โดย ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการ...
  View All