คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดดำเนินการสอนระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จุดเด่นของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • นักศึกษาได้รับ Certificate ด้านระบบเครือข่ายจาก Cisco Thailand ที่ทำความร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ได้รับวุฒิบัตรการสอบวัดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์จากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานของ กพร.
  • ทำความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kun Shan University ไต้หวัน
  • ทำความร่วมมือกับ Google ประเทศไทย สำหรับจัดการเรียนการสอนแบบ Collaboration Technology
  • ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
  • เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในทุกวิชาที่สอดคล้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • ฝึกภาวการณ์เป็นผู้นำกับกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายวิชา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง R1301 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้รับทุน ในโครงการ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19”

นายธีระพงษ์ ฤทธิ์มาก และนายปรีชา โคตะพัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้รับทุน (รอบคัดเลือก) จำนวน 3,000 บาท ในโครงการ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19”

โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 กับการพัฒนาระบบสารสนเทศ

คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 กับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกา

อวยพรวันเกิด ผศ.สำราญ ทองเล็ก

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำราญ ทองเล็ก ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานนทบุรี

โครงการกลยุทธิ์พิชิตทุนวิจัย เขียนอย่างไรให้ตรงใจและตรงกรอบวิจัย

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "กลยุทธ์พิชิตทุนวิจัย : เขียนอย่างไรให้ตรงใจ และตรงกรอบวิจัย" ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง R2201 มหาวิทยาลั