ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน EPUB3

โครงการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน EPUB3 จัดขึ้นโดย สวทช และ nectec รุ่นที่ 1-4 ณ โรงแรมรามากาเด้น …

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) โดยมีนักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปี 2 และ 3 สาขาเทคโนโลนีสารสนเทศ ปี 2 และคณาจารย์ จำนวน 30 คน เข้าร่วมดูกระบวนการ …

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบการทำงานร่วมกันผ่านคลาวด์เทคโนโลยี

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และระดับมหาวิทยาลัย กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติการ (CoP) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนร …

บรรยาย เรื่อง เตรียมความพร้อม…..ก้าวสู่ครู 4.0

อาจารย์ณัฐพล ธนเชวงสกุล ได้รับเชิญจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เตรียมความพร้อม…..ก้าวสู่ครู 4.0 ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชา …

อบรมหลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่าน Google Apps for Education ในโลกเสมือนจริง ให้กับบุคลากรโรงเรียนสายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่าน Google Apps for Education ในโลกเสมือนจริง ให้กับบุคลากรโรงเรียนสายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์) ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-1 …

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคว้าอันดับ 3 ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19

นายธีระพงษ์ ฤทธิ์มาก นายปรีชา โคตะพัฒน์ และอาจารย์ณัฐพล ธนเชวงสกุล นำผลงาน เรื่อง การพัฒนาระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง โดยได้รับรางวัลที่ 3 กลุ่มหัวข้อพิเศษ “โปรแกรมเพ …

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานนักศึกษา