คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดดำเนินการสอนระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เล็งเห็นถึงการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพในโลกแห่งการแข่งขันกันในด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ จึงได้มีการเปิดหลักสูตรครอบคลุมกับความต้องการในแต่ละด้าน ตั้งแต่ผู้บริหารทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้พัฒนาระบบชุดคำสั่งและบริหารระบบเครือข่าย จนกระทั่งผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในโลกของธุรกิจ พร้อมกันนี้ยังสนับสนุนส่งเสริมบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาให้มีความพร้อมในการทำงานทุกๆด้าน ไม่ว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ หรือทางด้านจรรยาบรรณและจริยธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ สังคม และตนเอง โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ และเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการศึกษาต่อระดับที่สูงต่อไป และในการสอน จะเน้นการสร้างประสบการณ์จากการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ วิจัย มีความคิดริเริ่ม และระเบียบแบบแผนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

จุดเด่นของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • นักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ปี 2552 และ 2553
  • นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนและสอบผ่านการติดตั้งระบบเครือข่าย Cisco รวม 2 รายวิชา
  • มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ: นักศึกษาทุกคนจะต้องสอบผ่านการวัดทักษะด้าน IT ตามเกณฑ์มาตรฐานของ กพร.
  • สอนโดยการเน้นการปฏิบัติให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้จริง และมีการสอดแทรกคุณธรรม จริธรรมในทุกรายวิชาที่สอน
  • ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
  • ดูแลนักศึกษาเหมือนบุตรหลานของตน
  • เครือข่ายรุ่นพี่รุ่นน้องเข้มแข็ง
  • มีวัฒนธรรมที่เรียกว่า “CAN DO”