รายละเอียดหลักสูตร
         
 
หลักสูตรที่เปิดสอน

   ระดับปริญาเอก             ระดับปริญญาโท

   ระดับประกาศนียบัตร


รายวิชา

1. หมวดวิชาพื้นฐาน  จำนวน 6 หน่วยกิต

EDU511

เทคโนโลยีทางการศึกษา

3(3-0-6)

 

Educational Technology

 

EDU512

ปรัชญาและจริยธรรมทางการศึกษา

3(3-0-6)

 

Educational Philosophy and Ethics

 

2. หมวดวิชาบังคับ  จำนวน 12 หน่วยกิต

EDU520

การวิจัยทางการศึกษา

3(3-0-6)

 

Educational Research     

 

EDU521 

หลักการบริหารการศึกษาและการเรียนการสอน

3(3-0-6)

 

Principles of Educational and Instructional Administration

 

EDU522

การพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ

3(3-0-6)

 

Curriculum Development and Supervision

 

EDU523

การบริหารวิชาการและการประกันคุณภาพ

3(3-0-6)

 

Academic Management and Quality  Assurance

 

3. หมวดวิชาเลือก  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ให้ครบตามแผนที่ศึกษา

EDU530 

การบริหารแหล่งทรัพยากรทางการศึกษา

3(3-0-6)

          

Administration of Educational Resources

 

EDU531

การบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษา

3(3-0-6)

          

Administration of Student Affairs

 

EDU532

วิชาชีพครู

3(3-0-6)

         

Teacher Profession

 

EDU533

การบริหารจัดการการเรียนรู้และชั้นเรียน

3(3-0-6)

 

Learning and Classroom Management

 

EDU534

จิตวิทยาการศึกษา

3(3-0-6)

         

Educational Psychology

 

EDU535

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

3(2-2-5)

           

Information Technology for Education

 

EDU536

การวัดและประเมินผลการศึกษา

3(3-0-6)

          

Educational Measurement and Evaluation

 

EDU537

ภาวะผู้นำทางการศึกษา

3(3-0-6)

          

Educational Leadership

 

EDU538

การพัฒนาองค์กรและบุคลากรทางการศึกษา

3(3-0-6)

           

Educational Organization and Personnel Development

 

EDU539

เศรษฐศาสตร์เพื่อนักบริหารการศึกษา

3(3-0-6)

            

Economics for Educational Administrator

 

EDU540

รัฐศาสตร์เพื่อนักบริหารการศึกษา

3(3-0-6)

            

Politics for Educational Administrator

 

EDU541

กฎหมายสำหรับนักบริหารการศึกษา

3(2-2-6)

             

Law for Educational Administrator

 

EDU542 

การบริหารและประเมินโครงการ

3(3-0-6)

 

Project Management and Evaluation          

 

EDU543 

แนวโน้มและประเด็นปัญหาทางการบริหารการศึกษา

3(2-2-6)

         

Trends and Issues in Education Administration

 

EDU544

สัมมนาการบริหารการศึกษา

3(2-2-6)

        

Seminar in Educational Administration

 

4. วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

EDU680

วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

 

Thesis

 

EDU690

สารนิพนธ์

6 หน่วยกิต

 

Research Project

 

5. การสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์

       นักศึกษาที่เลือกศึกษา แผน ก จะขอสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาผู้อำนวยการหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

6. การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์

       นักศึกษาจะขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ได้เมื่อผ่านการอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาผู้อำนวยการหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยจะเสนออธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนประกอบด้วยผู้แทนอาจารย์บัณฑิตศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

7. การสอบประมวลความรู้

       นักศึกษาที่เลือกศึกษา แผน ข จะต้องสอบประมวลความรู้ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า เมื่อได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร ในการสอบประมวลความรู้หากสอบไม่ผ่าน สามารถสอบแก้ตัวได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง

  
 

Copyright 2017 : North Bangkok University. All Right Reserved.