รายละเอียดหลักสูตร
         
 
หลักสูตรที่เปิดสอน

   ระดับปริญาเอก             ระดับปริญญาโท

   ระดับประกาศนียบัตร

 

 


รายวิชา

1. หมวดวิชาพื้นฐาน  จำนวน 6 หน่วยกิต ดังนี้

EDU500

ภาษาอังกฤษสำหรับศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่นับหน่วยกิต

 

English for Master of Education

 

CUR511

เทคโนโลยีการเรียนการสอน

3(3-0-6)

 

Instructional Technology

 

CUR512

ปรัชญาและจริยธรรมทางการเรียนการสอน

3(3-0-6)

 

Instructional Philosophy and Ethics

 

2. หมวดวิชาบังคับ  จำนวน 12 หน่วยกิต ดังนี้

CUR520

การบริหารจัดการการเรียนรู้และชั้นเรียน

3(3-0-6)

 

Learning and classroom Management

 

CUR521

ทฤษฎีและการออกแบบการเรียนการสอน

3(2-2-6)

 

Instructional Theory and Design

 

CUR522 

การพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ

3(3-0-6)

 

Curriculum Development and Supervision

 

CUR523 

การวิจัยทางการศึกษา

3(3-0-6)

 

Educational Research

 

3. หมวดวิชาเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ให้ครบตามแผนที่ศึกษา

CUR530

ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

3(2-2-6)

 

Language and Technology for Teacher

 

CUR531

การบริหารแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้

3(3-0-6)

 

Administration of Learning Resources

 

CUR532

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเรียนการสอน

3(2-2-6)

 

Information Technology for Education and Instruction

 

CUR533

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

3(3-0-6)

 

Action Research for School-based Curriculum Development

 

CUR534

การวิจัยในชั้นเรียน

3(3-0-6)

 

Classroom Research

 

CUR535

การวัดและประเมินผลการศึกษา

3(3-0-6)

 

Educational Measurement and Evaluation

 

CUR536

การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน

3(3-0-6)

 

Curriculum and Instruction Evaluation

 

CUR537

หลักการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน

3(3-0-6)

 

Principles of Education and Instructional Management

 

CUR538

การจัดการวิชาการและการประกันคุณภาพ

3(3-0-6)

 

Academic Management and Quality Assurance

 

CUR539

การจัดการกิจการนักเรียนนักศึกษา

3(3-0-6)

 

Management of Student Affairs

 

CUR540

จิตวิทยาการศึกษา

3(3-0-6)

 

Educational Psychology

 

CUR541

การส่งเสริมสมรรถภาพครู

3(3-0-6)

 

Teacher Competencies Promotion

 

CUR542

การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด

3(3-0-6)

 

Instruction for Thinking Process Development

 

CUR543

ภาวะผู้นำทางการศึกษา

3(3-0-6)

 

Educational Leadership

 

CUR544

การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

3(3-0-6)

 

Learning Societies Development

 

CUR545

การพัฒนาองค์กรและบุคลากรทางการศึกษา

3(3-0-6)

 

Educational Organization and Personnel Development

 

CUR546

กฎหมายสำหรับครู

3(3-0-6)

 

Law for Teacher

 

CUR547 

วิชาชีพครู

3(3-0-6)

 

Teacher Profession

 

CUR548

การประเมินโครงการทางการศึกษา

3(3-0-6)

 

Educational Project Evaluation

 

CUR549

สัมมนาแนวโน้มและประเด็นปัญหาทางหลักสูตรและการสอน

3(2-2-6)

 

Seminar on Trends and Issues in Curriculum and Instruction

 

CUR550

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ

1(0-10-5)

 

Professional Practicum

 

CUR551

ฝึกปฏิบัติการสอนวิชาชีพ

1(0-14-7)

 

Teaching Professional Practicum

 

4. วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

CUR680

วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

 

Thesis

 

CUR690

สารนิพนธ์

6 หน่วยกิต

 

Research Project

 

5. การสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์

       นักศึกษาที่เลือกศึกษา แผน ก จะขอสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

6. การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์

        นักศึกษาจะขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ได้เมื่อผ่านการอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  บัณฑิตวิทยาลัยจะเสนออธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนประกอบด้วย ผู้แทนอาจารย์บัณฑิตศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

7. การสอบประมวลความรู้

        นักศึกษาที่เลือกศึกษา แผน ข จะต้องสอบประมวลความรู้ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า  เมื่อได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร  ในการสอบประมวลความรู้หากสอบไม่ผ่านสามารถสอบแก้ตัวได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง 
 

Copyright 2017 : North Bangkok University. All Right Reserved.