แนะนำหลักสูตร โดย

ดร. เฉลิมชัย วิโรจน์วรรณิ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู

โทร. 081-813-2030
E-mail: chalermchai.wi@northbkk.ac.th


  ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษาของสถาบัน 48 แห่ง 53 หลักสูตร