สิ่งอำนวยความสะดวก
 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถให้การสนับสนุนและรองรับความต้องการของนักศึกษาได้ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ได้อย่างมีคุณค่า จนกระทั่งสามารถจบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่ดีของสังคมต่อไป โดยมหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และบริการแก่นักศึกษามากมาย
   

สถานที่

ห้องปฏิบัติการ

 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Macintosh
 • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
 • ห้องปฏิบัติการเคมี
 • ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการทางการโรงแรม
 • ห้องปฏิบัติการการบิน
 • ห้อง Smart Classroom
 • สถานีวิทยุชุมชน คลื่น 97.75 MHz.

การสื่อสารและเทคโนโลยี

 • Free WiFi

กิจกรรม นันทนาการ

 • ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
 • ศูนย์กีฬาในร่ม
 • สนามกีฬากลางแจ้ง

การเดินทาง

 • รถรับส่งภายในมหาวิทยาลัย
 • รถรับส่งระหว่างวิทยาเขต

อื่นๆ

 • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • ศูนย์หนังสือ
 • ห้องสมุด
 • ห้องละหมวด
 • ห้องพยาบาล
 • หอพักนักศึกษา