ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Physical Education and Sports Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Physical Education and Sports Science)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Physical Education and Sports Science)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ ได้ดังต่อไปนี้

  1. ครูพลศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบ และการศึกษาพิเศษ
  2. นักวิชาการทางพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
  3. นักพัฒนาชุมชนทางพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
  4. นักวิชาชีพทางพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
  5. ผู้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาและบริการทางด้านการกีฬา และการออกกำลังกาย
  6. ครูฝึกด้านกีฬา และการออกกำลังกาย
  7. บุคลากรทางพลศึกษา และอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย