1.ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Early Childhood Education

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Early Childhood Education)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Early Childhood Education)

3.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ ได้ดังต่อไปนี้

  1. ครูระดับปฐมวัย ครูการศึกษานอกระบบและครูการศึกษาพิเศษ
  2. นักวิชาการด้านการศึกษา
  3. นักการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา
  4. ผู้จัดโครงการส่งเสริม พัฒนาเด็กปฐมวัยและบริการทางการศึกษา
  5. บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา