โครงการ “ปฐมวัยศึกษาร่วมใจพัฒนาแบ่งปันความสุขเพื่อเด็กพิเศษกับเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในชุมชน” ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 อ.วรรษิษฐา อัครธนวยมนต์ และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่  2 ได้จัดโครงการ “ปฐมวัยศึกษาร่วมใจพัฒนาแบ่งปันความสุขเพื่อเด็กพิเศษกับเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในชุมชน” ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปทุมธานี  โดยมีกิจกรรม ดังนี้

  • กิจกรรมที่ 1 อบรมความรู้ เรื่อง เด็กพิเศษ บรรยาย โดย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปทุมธานี
  • กิจกรรมที่ 2 จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์
  • กิจกรรมที่ 3 คือ การให้บริการวิชาการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เรื่อง การดูแลเด็กพิเศษ