โครงการเรียนรู้วิถีภูมิปัญญาไทยกับน้องใหม่ศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัด โครงการเรียนรู้วิถีภูมิปัญญาไทยกับน้องใหม่ศึกษาศาสตร์ ปี 60  เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ทั้งสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้มีกิจกรรมสร้างเสริมสัมพันธไมตรีซึ่งกันและกัน ที่สำคัญคือ นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทย โดยมีวิทยากร คือ ครูธานี หอมชื่น ที่ได้มอบความรู้ควบคู่กับประสบการณ์ที่มีค่าให้แก่นักศึกษาทุกคน