อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สอนอ่านเขียนอย่างไร ให้เด็กอนุบาลเรียนรู้อย่างเข้าใจ และมีความสุข”

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561  อ.นภารัตน์ และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สอนอ่านเขียนอย่างไร ให้เด็กอนุบาลเรียนรู้อย่างเข้าใจ และมีความสุข” ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวิทยากร คือ ผศ.ดร. วรวรรณ เหมชะญาติ และ ดร. นฤมล เนียมหอม  ทั้งนี้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจและมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับการสอนภาษาที่คำนึงถึงพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นสำคัญ ไม่ใช่การสอนแบบเร่งเรียนเขียนอ่านที่จะทำให้เด็กปฐมวัยเบื่อหน่ายต่อการเรียน