สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม

เมื่อวันที่ 15-28 กุมภาพันธ์ 2561 อ.นภารัตน์ เปรมปรีชากุล หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 38 คน ได้ไปศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย และจัดกิจกรรม    การเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากท่าน ผอ.ฑิวาวรรณ สุวานิโช และคณะคุณครูทุกท่านที่มอบความรู้และประสบการณ์อันมีคุณค่า รวมถึงปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้แก่นักศึกษาทุกคน

ทั้งนี้ อ.นภารัตน์ พานักศึกษาร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม “สะท้อนการเรียนรู้ผ่านงานปั้น” หลังจากที่นักศึกษา ได้ไปสังเกตพร้อมเก็บรวมรวมข้อมูลพฤติกรรมเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาแล้ว จึงได้ให้นักศึกษาสะท้อนการเรียนรู้   จากประสบการณ์การสังเกตพฤติกรรมเด็ก ผ่านการปั้นดินเหนียว และเล่าประสบการณ์การเรีย นรู้ที่ได้รับ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์พฤติกรรมเด็กต่อไป