ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม และรองผู้อำนวยการเขตการศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าชมคณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ผอ.ฑิวาวรรณ สุวานิโช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม และรองผู้อำนวยการเขตการศึกษากรุงเทพมหานคร (เขตสายไหม, เขนหลักสี่, เขตลาดกระบัง, เขตบึงกลุ่ม) เข้าชมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ โดยทางคณะศึกษาศาสตร์ ได้ต้อนรับและแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์คอยต้อนรับ และร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน โดยมีผู้เข้าชมจำนวน 6 ท่าน ตามรายชื่อดังนี้

  1. นางฑิวาวรรณ สุวานิโช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม
  2. นางวรรณยุพา ต้นมณี รองผู้อำนวยการ
  3. นางสาวจินตนาพร สุวรรณพงษ์ รองผู้อำนวยการ
  4. นางสาวดวงใจ จันทะเสน รองผู้อำนวยการ
  5. นายเสาวศักดิ์ ผาสุก รองผู้อำนวยการ
  6. นางเอื้อมพร จงวัฒนา รองผู้อำนวยการ