นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 ไปศึกษานอกสถานที่ ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อวพช.

เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 อ.นภารัตน์ เปรมปรีชากุล ได้พานักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 ไปศึกษานอกสถานที่ ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อวพช. ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติ 2 กิจกรรมด้วยกัน คือ

  1. กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นักศึกษาได้เรียนรู้กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน พร้อมเทคนิคการสอนบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม
  2. Dialogue in the dark : บทเรียนในความมืด นักศึกษาได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ในโลกของคนตาบอด โดยมีพี่ทีมงานที่เป็นคนตาบอดเป็นไกด์นำเที่ยวในสถานการณ์จำลองต่างๆ ซึ่งทำให้นักศึกษาเข้าใจถึงวิธีการช่วยเหลือคนตาบอด และการอยู่ร่วมกับคนตาบอดได้อย่างมีความสุข