มาใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดสอนใน 2 สาขาวิชาคือสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำทางการศึกษา เป็นผู้สร้างสรรค์เด็กให้เจริญเติบโตเป็นเด็กดีในอนาคตพร้อมตระหนักถึงการพัฒนาเด็กวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงแปดปี เป็นวัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นวัยที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญของการบูรณาการในทุกด้าน เพื่อ เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมในอนาคต เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านปฐมวัยจึงต้องมีการขยายตัวตามสถานการณ์ของ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการตอบสนองต่อสังคมที่ต้องการครูปฐมวัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับปฐมวัยให้เป็นครูมืออาชีพ ดังนั้นหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ และสามารถจัดการเรียนรู้ให้ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ได้ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพ โดยการประยุกต์องค์ความรู้ ด้านการศึกษาปฐมวัยสู่วิชาชีพครูผู้สอนในระดับปฐมวัยได้เป็นอย่างดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

สัมภาษณ์ศิษย์เก่า

ปฏิทินกิจกรรม