ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชา วข.สะพานใหม่ วข.เขตรังสิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
สาขาวิชา วข.สะพานใหม่ วข.เขตรังสิต
หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 2 ปี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 2 ปี
ปกติ สมทบ ปกติ สมทบ ปกติ สมทบ ปกติ สมทบ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
- วิชาเอกนวัตกรรมซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์
- วิชาเอกเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล
         
สาขานวัตกรรมดิจิทัลและสื่อศิลป์
- วิชาเอกดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชัน
- วิชาเอกนวัตกรรมสื่อศิลป์
         
สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล      
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาบัญชี  
สาขาการตลาดดิจิทัล        
สาขาการจัดการ    
สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน    
คณะศิลปศาสตร์
สาขาอุตสาหกรรมการบริการและการประกอบอาหาร
- วิชาเอกการจัดการโรงแรม
- วิชาเอกการจัดการท่องเที่ยว
- วิชาเอกการประกอบอาหาร
       
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจสากล        
สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร              
สาขาภาษาจีนธุรกิจ              
สาขาธุรกิจการบิน              
คณะรัฐศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์            
สาขานิติศาสตร์            
คณะนิเทศศาสตร์
วิชาเอกวิทยุ-โทรทัศน์ และสื่อดิจิตอล              
วิชาเอกการสื่อสารการตลาดและสื่อใหม่              
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาการศึกษาปฐมวัย              
สาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา