ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชา วข.สะพานใหม่ วข.เขตรังสิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
สาขาวิชา วข.สะพานใหม่ วข.เขตรังสิต
หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 2 ปี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 2 ปี
ปกติ สมทบ ปกติ สมทบ ปกติ สมทบ ปกติ สมทบ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ          
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์              
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน          
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ        
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาบัญชี    
สาขาการตลาด            
สาขาการเงิน                
สาขาการจัดการ      
สาขาการจัดการโลจิสติกส์      
คณะศิลปศาสตร์
สาขาอุตสาหกรรมการบริการและการประกอบอาหาร        
สาขาภาษาอังกฤษสากล          
สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร              
สาขาภาษาจีนธุรกิจ              
สาขาธุรกิจการบิน              
คณะรัฐศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์            
สาขานิติศาสตร์            
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิทยุ-โทรทัศน์ และสื่อดิจิตอล              
สาขาการสื่อสารการตลาดและสื่อใหม่              
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาการศึกษาปฐมวัย              
สาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา