ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลงานวิจัย


ขั้นตอนการลงทะเบียน ส่งบทความ และชำระเงิน

  1. ลงทะเบียนในแบบฟอร์มออนไลน์
  2. บันทึกบทความฉบับเต็มในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF
  3. ชำระค่าลงทะเบียน สามารถทำได้ ดังนี้
    • โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร โดยระบุ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2 เลขที่บัญชี 134-5-567-99-2 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานใหม่
      ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแจ้ง ชื่อ – นามสกุล รหัสบทความ แนบไฟล์ JPEG หรือ PDF

หมายเหตุ

  1. คณะกรรมการจะไม่พิจารณาบทความของท่าน หากบทความไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้
  2. หากบทความของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน ทางคณะกรรมการจะไม่คืนค่าลงทะเบียน ซึ่งท่านสามารถเข้าร่วมประชุมวิชาการได้ โดยได้รับเอกสารการประชุมและอาหารกลางวัน