ขั้นตอนการลงทะเบียน ส่งบทความ และชำระเงิน

 1. ลงทะเบียนในแบบฟอร์มออนไลน์
 2. บันทึกบทความฉบับเต็มในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF
 3. ชำระค่าลงทะเบียน สามารถทำได้ ดังนี้
  • โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร โดยระบุ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2 เลขที่บัญชี 134-5-567-99-2 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานใหม่
   ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแจ้ง ชื่อ – นามสกุล รหัสบทความ แนบไฟล์ JPEG หรือ PDF

หมายเหตุ

 1. คณะกรรมการจะไม่พิจารณาบทความของท่าน หากบทความไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้
 2. หากบทความของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน ทางคณะกรรมการจะไม่คืนค่าลงทะเบียน ซึ่งท่านสามารถเข้าร่วมประชุมวิชาการได้ โดยได้รับเอกสารการประชุมและอาหารกลางวัน

อัตราค่าลงทะเบียน

 1. ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ
  • นักวิจัย / นักวิชาการ / นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่น / บุคคลทั่วไป 2,500 บาท (ชำระเงินก่อน 29 ธ.ค. 60)
  • นักวิจัย / นักวิชาการ / นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่น / บุคคลทั่วไป 3,000 บาท (ชำระเงินหลัง 29 ธ.ค. 60)
  • นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2,000 บาท
 2. ผู้เข้าร่วมการประชุม 400 บาท

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

 • นำเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation) ใช้เวลาเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที
 • การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) ติดโปสเตอร์วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

รูปแบบบทความ

 • รูปแบบการเขียนบทความ
 • Template (Oral)
 • ตัวอย่างการทำ Poster
 • Template (Poster)